2014/2015 İlkokul, Ortaokul ve Lise İngilizce Konu
Anlatımları ve Testleri sorumatik.com.tr de başladı...

Ortaokul 5. Sınıf 1. Ünite My Daily Routines Konu Anlatımı 1. Bölüm

The Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman)

Her gün yapılan veya sık sık tekrarlanan, bu yüzden de alışkanlık haline gelmiş eylemlerin anlatılmasını öğreneceğiz. Aşağıdaki örnekleri dikkatle inceleyiniz.

I have lunch at school canteen.(Ben, öğle yemeğini okul kantininde yerim.)
He goes to school at eight o’clock.(O, saat sekizde okula gider.)
You do your homework at home.(Sen, ödevini evde yaparsın.)
We watch television at eight o’clock.(Biz, saat sekizde televizyon seyrederiz.)
She plays chess in the afternoons.(O, öğleden sonraları satranç oynar.)
My first lesson starts at nine o’clock.(Benim birinci dersim, saat dokuzda başlar.)
I arrive home at half past seven.(Ben, yedi buçukta eve varırım.)
Suna goes to bed at about ten.(Suna, saat ona doğru (on civarında) yatmaya gider.)
I brush my teeth every day.(Ben, her gün dişlerimi fırçalarım.)
You read a book on weekdays.(Sen, hafta içi günlerde (bir) kitap okursun.)
İngilizce’de bu yapıya The Simple Present Tense denir. Bu kipi, Türkçe’ye Basit Geniş Zaman diye çevirebiliriz.

Geniş zaman kipiyle kurulmuş, öznesi üçüncü tekil kişi (hesheit …) olan olumlu bir cümlenin fiili sonuna - s- es- ies eklerinden birisini alır. Fiillerin çoğunun sonuna - s eklenir.

Hakan gets up at eight o’clock.(Hakan, saat sekizde kalkar.)
Aysu returns home at five o’clock.(Aysu, saat beşte eve döner.)
Your cat sleeps on the sofa.(Kedin, divanın üzerinde uyur.)
Son hecesi - ch- sh veya - x ile biten fiillerin sonuna – es eki getirilir.
My sister watches television after school.(Kız kardeşim, okuldan sonra televizyon seyreder.)
My mother washes the dishes every day.(Annem, her gün bulaşık yıkar.)
Ahmet fixes my bicycle every month.(Ahmet, her ay benim bisikletimi onarır.)
Sonu – o ile biten go ve do fiileri de – es eki alırlar:
Suna goes to school on weekdays.(Suna, hafta içi günlerde okula gider.)
Halil does his homework at home.(Halil, ödevini evde yapar.)
Sonuna ek getirilmeyen have fiili de has olarak değişir.
Robert has breakfast at home.(Robert, evde kahvaltı yapar.)
Hülya has a bath every day.(Hülya, her gün yıkanır.)
Son iki harfi sessiz, son harfi – y olan fiilde bu harf kalkar ve yerine – ies eki getirilir.
Jill studies her lessons every day.(Jill, her gün derslerine çalışır.)
A pilot flies a plane.(Pilot, uçağı uçurur.)
Hakan tries to learn French at school.(Hakan, okulda Fransızca öğrenmeyi deniyor.)
Fiilin sonu – y ile bitiyorsa, ondan bir önceki harf sesli ise sonuna – s getirilir.
Hikmet pays for the tickets every week.(Hakan, her hafta biletlerin parasını öder.)

Basit Şimdiki Zaman’da olumlu bir cümle şöyle kurulur:
Subject + verb1 + time expressions.
(Subject: özne; verb: fiil; time expressions: zaman zarfı, demektir.)Olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz.

The Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman)da kullanılan Frequency Adverbs (Tekrar (Yineleme)İfade Eden Zaman Zarfları)nı da görelim.

I always get up early in the mornings.(Ben, sabahları daima erken kalkarım.)
She always get on the school bus.(O, daima servis otobüsüne biner.)
We usually watch television after school.(Biz, genellikle okuldan sonra televizyon seyrederiz.)
Hakan usually does his homework at home.(Hasan, genellikle ödevini evde yapar.) 
Suna sometimes surfs in the Internet. (Suna, bazen internette sörf yapar.) 
You sometimes walk in the park. (Sen, bazen parkta yürürsün.)

Cümle; do veya does yardımcı fiillerinden birisi ile başlıyorsa, soru halindedir.
Yardımcı fiiller şu özneler ile kullanılırlar:
Does – hesheitdo – youweyouthey … 
Main verb (asıl fiil) birinci halde (present form)dir.

Do you get up very early?(Sen, çok erken kalkar mısın?)
Do they drink milk every morning?(Onlar, her sabah süt içerler mi?)
Does he play tennis on Sundays?(O, pazar günleri tenis oynar mı?)
Do you get dressed at seven o’clock?(Sen, saat yedide giyinir misin?)
Does she have breakfast at home?(O, evde kahvaltı yapar mı?)
Do classes at school start at 7.30?(Okulda dersler yedi buçukta başlar mı?)
Does she play chess in the afternoons?(O, öğleden sonraları satranç oynar mı?)
Does he wake up late every day?(O, her gün geç uyanır mı?)
Do you do your homework at home?(Sen, ödevini evde mi yaparsın?)
Does Roy go to bed at ten o’clock?(Roy, saat onda yatmaya gider mi?)
Yardımcı fiiller, olumsuzluk eki not ile do + not don’tdoes + not = doesn’t şeklinde birleşik yazılırlar. Bu yapı, her gün veya sık yapılmayan eylemlerin anlatılmasında kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.
I don’t have lunch at school canteen.(Ben, öğle yemeğini okul kantininde yemem.)
He doesn’t go to school at eight o’clock.(O, saat sekizde okula gitmez.)
You don’t do your homework at home.(Sen, ödevini evde yapmazsın.)
We don’t watch television at eight o’clock.(Biz, saat sekizde televizyon seyretmeyiz.)
She doesn’t play chess in the afternoons.(O, öğleden sonraları satranç oynamaz.)
My first lesson doesn’t start at nine o’clock.(Benim ilk dersim, saat dokuzda başlamaz.)
I don’t arrive home at half past seven.(Ben, saat yedide eve varmam.)
Suna doesn’t go to bed at about ten.(Suna, saat ona doğru yatmaya gitmez.)
I don’t brush my teeth three times a day.(Ben, dişlerimi günde üç defa fırçalamam.)
You don’t read a book on weekdays.(Sen, hafta içi günlerde bir kitap okumazsın.)
Question words (soru kelimeleri) ile yapılan şu örnekleri de inceleyiniz.
What do you do every morning?(Her sabah ne yaparsın?)
I get up early every morning.(Ben, her sabah erken kalkarım.)
What time do you have breakfast?(Saat kaçta kahvaltı yaparsın?)
I have breakfast at eight o’clock.(Ben saat sekizde kahvaltı yaparım.)
What time does the first lesson begin?(İlk ders saat kaçta başlar?)
The first lesson begins at half past eight.(İlk ders sekiz buçukta başlar.)
When does your brother get out of the bed?(Erkek kardeşin ne zaman yataktan kalkar?)
He gets out of the bed at ten o’clock.(O saat onda yataktan kalkar.)
How do you go to school on weekdays?(Hafta içi günlerde okula nasıl gidersin?)
I go to school by school bus. (Ben okula servis otobüsü ile giderim.)
Where do you eat your lunch every day?(Hergün öğle yemeğini nerede yersin?)
I eat my lunch at school canteen.(Ben öğle yemeğini okul kantininde yerim.)
Who gets up early at your home?(Sizin evde kim erken kalkar?)
My father gets up early at my home. (Bizim evde babam erken kalkar.)
Who do you have dinner with?(Akşam yemeğini kiminle yiyeceksin?)
I have dinner with my family.(Ben akşam yemeğini ailemle yiyeceğim.)
Bu zaman kipinde en çok kullanılan time expressions (zaman zarfları) şunlardır: Every day (her gün), every morning (her sabah), every evening (her akşam), every Monday, etc. (her pazartesi, vs.), every night, etc. (her gece, vs.), in the morning (sabahleyin), in the afternoon (öğleden sonra), in the evening (akşamleyin), in January (ocak ayında), in spring (ilk baharda), on Friday (Cuma günü), at seven o’clock (saat yedide) gibi …
Time expressions (zaman zarfları) genellikle cümle sonunda yer alırlar.

Telling The Time (Zamanı Söyleme)
What time is it?
 ve What is the time? sorularının anlamı (Saat kaç?)tır.
Saatin kaç olduğu What time is it? (Saat kaç?) veya What is the time? (Saat kaç?) sorulardan birisi ile öğrenilebilir. Örnekleri inceleyiniz.

What time is it?(Saat kaç?)
It is (a) quarter past two.(Saat ikiyi çeyrek geçiyor.)
What time is it?(Saat kaç?)
It is (a) quarter to ten.(Saat ona çeyrek var.)
What is the time?(Saat kaç?)
It is (a) quarter past five.(Saat beşi çeyrek geçiyor.)
What is the time?(Saat kaç?)
It is (a) quarter to eleven.(Saat on bire çeyrek var.)
Tam saatleri söylerken It is __________ o’clock. kalıbı kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir. Örnekleri inceleyiniz.
It is one o’clock. (Saat bir.)It is three o’clock. (Saat üç.)
It is two o’clock. (Saat iki.)It is four o’clock. (Saat dört.)
Yarım saatler It is half past __________  . kalıbı ile söylenir. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.
It is half past one. (Saat bir buçuk.)It is half past three. (Saat üç buçuk.)
It is half past two. (Saat iki buçuk.)It is half past six. (Saat altı buçuk.)
It is (a) quarter past __________  . kalıbı on beş dakika (çeyrek) geçe saatler için kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.
It is (a) quarter past two.(Saat ikiyi çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter past four.(Saat dördü çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter past twelve.(Saat on ikiyi çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter past six.(Saat altıyı çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter to ___________  . kalıbı on beş dakika (çeyrek) kala saatler için kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.
It is (a) quarter to one.(Saat bire çeyrek var.)
It is (a) quarter to nine.(Saat dokuza çeyrek var.)
It is (a) quarter to six.(Saat altıya çeyrek var.)
It is (a) quarter to eleven.(Saat on bire çeyrek var.)
Dakika bildirerek saat söylerken var için to, geçe için past kullanılır.
It is twenty to four.(Dörde yirmi (dakika) var.)
It is ten to ten. (Ona on (dakika) var.)
It is fourteen to one.(Bire ondört (dakika) var.)
It is twelve to eight. (Sekize on iki (dakika) var.)
It is twenty - five past ten.(Onu yirmi beş (dakika) geçiyor.)
It is eleven past two.(İkiyi on bir (dakika) geçiyor.)
It is seven past nine.(Dokuzu yedi (dakika) geçiyor.)
It is twenty - two past ten.(Onu yirmi iki (dakika) geçiyor.)

(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce'ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)Bu İngilizce konu anlatımı 46,060 kez okundu.

Yorumlarınız

yasemin k. 26 Mart 2015 18:56

ben çok tavsiye ederim........

sahra s. 16 Mart 2015 23:35

teşşekkürler çok işime yaradı

ebru S. 10 Mart 2015 22:57

Gerçekten işe yarar şeyler...

tuana 1 Mart 2015 22:06

Tam benlik çok güzel olmuş bravo

ZEHRA . 16 Şubat 2015 13:04

Hiç güzel olmamış ben beğenmedim.

banu t. 4 Şubat 2015 12:00

İngilizceyi çok severek öğrenin gerçekten yeni bir dil öğrenmenin ayrı bir mutluluğu var.

eren s. 25 Ocak 2015 09:24

çok eylenceli bu steyi yaptığınız için teşekkütler

sibo s. 19 Ocak 2015 19:57

Ben bu notan 100 aldımmmmmmmm çok neşeliyim

ece h. 14 Ocak 2015 18:06

çok güzel olmuş ellerinize sağlık sınav için hep burda çalışıyorum ve bir çoğundan 100 alıyorum cümleler ve anlamlarıyla çok eğlenceli bir site

tata 14 Ocak 2015 17:42

çok yardımcı oldu iyi şallah yüksek not alırım

atiye 14 Ocak 2015 10:03

bu bilgiler işime çok yarayacak
MERSİİİ

meriç 13 Ocak 2015 21:13

Ingilizce kursuna gidiyorum ama bu kdar güzel anlatılmıyor

cemal b. 12 Ocak 2015 19:28

çok güzel ben hep 25 55 65 40 alırdım ama burda çalışınca 70 aldım bu benim için bir ilk oleyyyyyyyyyyyyyyy

şinay g. 11 Ocak 2015 20:38

güzel anlatıyarr

furkan d. 11 Ocak 2015 12:34

bunu yapanın eline sağlık

Ali K. 9 Ocak 2015 10:54

harika site ben yüz alırım her şeyden çalışsanda 100 alırsın ama bu harika bi site helal olsun :)

ada y. 8 Ocak 2015 17:42

süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

ada 8 Ocak 2015 17:25

çok güzel anlatıyo

ayşenur 6 Ocak 2015 19:15

gerçekten süper bir site burdan çalıştım ve 100 aldım süpeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer

Doğu B. 6 Ocak 2015 14:52

Güzel olmuş Teşekkürler İşşallah İyi Not Alırım

berrin b. 4 Ocak 2015 15:04

çok güzel bir site yarın sınavım var çok iyi hazırlandım 100 alacağıma inanıyorum

hilal 2 Ocak 2015 13:06

süper site çok iyi

tuğçe g. 2 Ocak 2015 11:56

sağ olun 100 aldım teşekkür ederim

ömer f. 2 Ocak 2015 10:28

harikasınız

zeynep g. 31 Aralık 2014 10:59

İngilizce sınavım varrrrr umarım iyiiii bir not alabilirimmmm

mert g. 31 Aralık 2014 08:00

cok güzel olmuş elinize sağlık bu cocukların
hayatı

eda 30 Aralık 2014 18:36

süper

Miray Y. 30 Aralık 2014 13:58

çok güzel anlatmışsınız.Ellerinize sağlık bunu başka sitede açın rekor kırar.

tuna t. 30 Aralık 2014 00:32

İyi site 100 aldıcağım

Aleyna 29 Aralık 2014 21:43

Tebrik ederim daha ilk konuda arkadaşlarıma önerdim çok güel ve ayrıntılı anlatıyorsunuz :)

reyhan ç. 29 Aralık 2014 20:32

ya ben bu kadar iyi bir site görmedim aradığım her şey var bu siteyi yazana varya ne kadar teşekkür etsem azdır la sizi çok seviyorum artık hep bu siteden çalışcam yubiii

irem s. 29 Aralık 2014 19:51

çok güzelmiş bu site

halil k. 29 Aralık 2014 14:51

yazılıma yardımcı olamadınız

İdil Y. 28 Aralık 2014 21:05

Teşekkürler çok işime yaradı.

bne 27 Aralık 2014 11:20

ya wallaha sizin siteniz süper ingilizceden 1. yazılı 97 2. yazılı 95
süpersiniz

Berkay A. 23 Aralık 2014 10:02

güzel bir site

deniz k. 22 Aralık 2014 20:49

size nasıl teşekkür edebilirim bilmiyorum ama harika bir yazı yazmışsınız bizim öğretmen bile böyle anlatamaz

almilla 22 Aralık 2014 20:04

Çok teşekkur ederim inş. 100 alirim yarinki yazilidan

irem :. 22 Aralık 2014 19:32

bu site bana çok yardımcı oldu umarım yarınki sınavdan yüksek not alırım...allahım inşalah......amin......<3

misafir 20 Aralık 2014 18:23

çok tşk 100 aldım

buse b. 16 Aralık 2014 17:03

güzel olmuuuuuuuuuuuş tenk you

havVA 9 Aralık 2014 19:37

100 aldım sagolun

derya b. 7 Aralık 2014 19:55

saolun yarın sınavım var acayip derecede KORKUYORUM...

rafettunahan k. 2 Aralık 2014 11:15

busite konu anlatımlarıı çoiyi yapıyor herkes bencebusiteyi kullanmalı

meleknur a. 30 Kasım 2014 19:54

okey

zeynep ç. 27 Kasım 2014 22:25

asdas 1000000000000000000000 aldım sasa

kaan 24 Kasım 2014 14:42

This site is really perfect. Thanks for everythings.

begüm 21 Kasım 2014 17:07

ben hayatımdda ingilizceyi bukadar iyi anlamamıştım sağolun cok tsk

fzy 19 Kasım 2014 20:38

Gerçekten anlatım güzel bu siteden çalıştığım için mutluyum

mira s. 19 Kasım 2014 20:31

Çok güzellllll

karakumru 19 Kasım 2014 14:13

harika

özge 18 Kasım 2014 23:35

inşallah 100 alırım

can c. 18 Kasım 2014 22:26

yarın sınavım var işalah güzel alırım

nikoo 18 Kasım 2014 20:22

çok süper good happy

hoppa d. 18 Kasım 2014 18:57

çok iyi güzel olmuş 100 belki alırım yarın yazılım var

şeyma 18 Kasım 2014 11:18

GUZELE BENZİYOR BİRAZDA AKLIMIZA YERLEŞİRSE SINAV 100

emir 17 Kasım 2014 20:02

yarın 24 kasım 2014 sınavım var çok işime yarayacak

s.vefa 17 Kasım 2014 19:26

bu bilgileri aklımızada da yazın bence

H.EFE 17 Kasım 2014 17:25

güzel olmuş sınavdan 100 alırsam bu siteyi kuran herkese hakkım helal olsun

Sait 16 Kasım 2014 21:29

tşrk yarın sınavım vardı çok yardımcı oldu

kemal k. 16 Kasım 2014 19:42

her sınawdan 0 aldım

mehmetF 16 Kasım 2014 19:31

çok güzel olmuş

sıla ç. 16 Kasım 2014 14:28

çok şahane

misafir k. 16 Kasım 2014 13:01

bilginiz için çok amA ÇOK TŞK EDERİM 3>

prenses 14 Kasım 2014 19:56

çok güzel tşk ederim ama keşke sınavım olduğu zaman bu siteyi bulsaydım sınavdan 56 aldım :(

tuğba k. 14 Kasım 2014 12:06

Anlatımınızı çok beğendim derslerde çok işime yaradı çook teşekkür ederim

isim v. 13 Kasım 2014 20:31

bu siteden çalıştım ve 95 aldım tşkr

mekselina k. 13 Kasım 2014 20:29

geçekten harika .zaten bu siteye güvenim sonsuz .kaç senedir burdan çalısıyorum .hem de test ve konu anlatımlı bir site.işallah yarın yüksek bir not alırım sınavdan.

isimsiz 11 Kasım 2014 21:07

Yarın sınavım var.Kesin 100 alırım. Gerçekten çok yardımcı oldu.Teşekkür ederim.

ebru r. 11 Kasım 2014 20:27

gzl anlatmış ama inşallah işime yarar üff ya hoca benden 100 bekliyo

Sude D. 11 Kasım 2014 20:17

Çok yardımcı oldu ytarında benim ingilizce sınavım var inşallah buradan çalıştım ya notum iyi gelir çalışmasaydım kötü olurdu.

begüm a. 11 Kasım 2014 17:08

açıkcası ben beğenmedim

sıla d. 10 Kasım 2014 20:30

yarı quizim var 1 ve 2 üniteler iyi çalışmam lazım

gizem . 10 Kasım 2014 20:19

çok güzel olmuş yarın sınavım var işl 100 alırım

ece 10 Kasım 2014 17:57

Çok beğendim 100alırım inşallah
Saolun

İsimsiz 10 Kasım 2014 10:50

Saol çok yardımcı oldu

berkay i. 9 Kasım 2014 22:11

sınavdan bunun sayesinde 91 aldım

yağiz 9 Kasım 2014 16:13

sinawdan31 aldim ulan hicguzeldegil

Hasan Y. 9 Kasım 2014 15:21

Çok güzel olmuş, inşallah 100 alırım

oğuz y. 8 Kasım 2014 19:42

teşekürler bu bilgileri verdiğiniz için yazılarıma katkınız olacak thanks

charly 6 Kasım 2014 23:15

çok teşekkürler

rht 6 Kasım 2014 21:10

ÇOOK GÜZELMİİŞ

esin 6 Kasım 2014 20:40

harika birşey inşallah sınavdan 100 alırım

messi 6 Kasım 2014 19:20

Çoookk güzel beya

DAMLA 6 Kasım 2014 18:37

Çok sağolun sayenizde 100 alacağım.

ahmet b. 6 Kasım 2014 17:01

bu site sınavdan 94 almama çok yardımcı oldu

DİLAN Y. 6 Kasım 2014 09:23

çok güzel bir site ve yararlı işalah sınavdan 100-90 alırım EN GÜZEL OKUL ÇERMİKTE ATATÜRK ORTA OKULU

ronaldo 5 Kasım 2014 21:25

Fantastic

Emre B. 5 Kasım 2014 20:51

Çok güz bir şey inşallah sınavdan 100 alırım

koray c. 5 Kasım 2014 19:56

valla ço beğendim

alper 5 Kasım 2014 18:31

işşalla 90 100 arası alırım teşekkkürler ama içinde gibide olmaliydı

Adem Ş. 5 Kasım 2014 14:30

Çok guzel hazırlamışsınız ama videolu da olsaydı daha güzel olurdu ama yine de beğendim.

ege 4 Kasım 2014 16:59

umarım 90-100 arası alırım

ayşe g. 4 Kasım 2014 15:05

ya çok güzel inşallah sınavdan 100
alırım

berat c. 4 Kasım 2014 12:21

süper bize gelip ders anlatın hocan

zeynep s. 3 Kasım 2014 21:42

sınadan düşük alacağım umudum yok....

Elisabeth c. 3 Kasım 2014 17:00

Thank you hikmet ince

ceyda 3 Kasım 2014 09:53

harika bir site çok yararlı....

OSM 2 Kasım 2014 21:53

tek kelımeyle muthıs tskler

Rana T. 2 Kasım 2014 20:55

TEŞŞEKKÜR EDERİM derslerime çok yardımcı olacağına inanıyorum sınavımdan da 100 bekliyorum.

boşver i. 2 Kasım 2014 17:41

Yha çok teşekkürler inşşllah sınavdan yüksek alırım

ılgın 2 Kasım 2014 13:15

Konu anlatımları gerçekten güzel

hakan 1 Kasım 2014 12:56

umarım 100 alırm

muhibe 31 Ekim 2014 19:46

teşekür edrim

Büşra A. 30 Ekim 2014 22:00

Bence güzel ama çok yüksek bir puan beklemiyorum inşallah iyi bir puan alırım. aramızda kalsın sosyal bilgilerden 20 aldım.

ENES 30 Ekim 2014 20:25

SINAVDAN 99 ALDIM :d

Melda 30 Ekim 2014 19:38

çok teşekkürler.yarın deneme sınavım vardı çok yardımcı oldu.

Emir L. 29 Ekim 2014 22:01

Bence başarılı olmuş 85+ alırım 85- almam muhtemelen.

SUDE K. 29 Ekim 2014 17:23

Bravo iyişallah 100 alırım diyicem ama çok fazla beklemiyorum

fatma . 29 Ekim 2014 16:37

sade kelimeleri yazsanız daha güzel
olcak

Alperen K. 29 Ekim 2014 12:28

çok güzel

rana u. 28 Ekim 2014 18:13

çok güzel konu anlatım

m.efe t. 27 Ekim 2014 22:38

çok saol süper yazmışsınız

hira d. 26 Ekim 2014 18:40

Denemedim ama yorumları okuyunca okumak istedim ve okudum inşallah 100 alırım.

tunahan 26 Ekim 2014 14:05

çok güzel ama uzun olduğu için yazmakta zorlandım ama not 100

faris 26 Ekim 2014 10:43

harika anlatım teşekkürler

ebru 25 Ekim 2014 13:45

harika anlatım tebrikler

emreozdemir 25 Ekim 2014 12:37

çok sğolun çok güzel morpa bil bunu yapamaz

NHL A. 25 Ekim 2014 08:35

Bana da çok yardımcı oldu.

kiraz m. 24 Ekim 2014 22:56

çok tskr ederim

ad 23 Ekim 2014 17:51

tşk

S.K 23 Ekim 2014 11:09

cok sagolun cok guzeldi tesekur ederim saygilarimla.

nilgün 22 Ekim 2014 19:04

çok üzelmiş tebrikler

sude 22 Ekim 2014 14:46

gerçekten çok güzelmiş yarın sınavım vardı...........

gizem 21 Ekim 2014 22:07

çok teşekkür ederim sınavım fulllllllllll çıktı

cennet 21 Ekim 2014 18:17

süper sınavdan igşallah 100 alırım

G.E. 21 Ekim 2014 17:33

çok güzel vaallaaahi

irem 21 Ekim 2014 17:32

yarın sınavım var çok iyi

elif k. 16 Ekim 2014 19:44

çok iyi not aldım 20 ilkdafa

rana 15 Ekim 2014 20:24

cok guxel

ERAY 12 Ekim 2014 18:50

Vallahi çok güzelmiş sınavdan 100 aldım

berat 12 Ekim 2014 12:34

Çok iyi ingil 100 aldım

cidem 11 Ekim 2014 14:41

merhaba.
2014 - 2015 eğitim yılı güncel müfredat mı bu bilgiler.

Teşekkkür ederim.

kardelen ş. 11 Ekim 2014 09:32

çok beğendim böyle siteler bulmak çok zor çok yardımcı ldu bunu yapan kişi bin yaşasın

Busenur S. 10 Ekim 2014 21:06

Gerçektende öyle çok yardımcı oluyo.

melis ö. 9 Ekim 2014 22:14

Yarın quizim vardı bu bilgiler çok gerekli çok ama çok teşekkür ederim

pelin 8 Ekim 2014 16:51

ingilizce derslerinde ve sınavlarında çok yardımcı oluyo gerçekten çok güzel olmuş tebrik ediyorum teşekküerler

sude n. 7 Ekim 2014 20:36

gerçekten çok güzel yardımcı oldu yarın sınavım vardı

TUNA B. 7 Ekim 2014 16:36

Çok Güzel Bilgiler Var Derslerimde Yardımcı Oluyor

TUNA B. 7 Ekim 2014 16:34

HİÇ BİŞEY ANLAMADIM AMA TESTLERİ İLE GÜZEL SİTE

Banu 7 Ekim 2014 13:57

Faydalı Bilgiler Kesin Okuyun

CAN T. 3 Ekim 2014 20:29

ÇOOK GÜZELMİİŞ

ÖYKÜ 3 Ekim 2014 13:31

Çok teşekkür ederim.BİLGİ GÜZELE BENZİYOR...

Deniz T. 2 Ekim 2014 20:57

Bu çabanız için sizi kutlarım. Derste öğrendiklerimi burada pekiştiriyorum. Sonra da sınavlarınıza katılıp kendimi ölçüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz
Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.Son Haberler
  • İlkokul 1. Sınıf 1. Ünite (Numbers)ye Ait Bir Yeni Test Yayınlandı. 27 Mart 2015
  • Ortaokul 2. Sınıf 8. Ünite (Pets)ye Ait Yeni İki Test Yayınlandı. 26 Mart 2015
  • Ortaokul 2. Sınıf 8. Ünite (Pets)ye Ait Yeni Bir Test Yayınlandı. 25 Mart 2015
  • Ortaokul 2. Sınıf 8. Ünite (Pets) Konu Anlatımı Yayınlandı 24 Mart 2015
  • Ortaokul 5. Sınıf 8. Ünite (Fitness) Konu Anlatımı Yayınlandı 22 Mart 2015
ÖNEMLİ UYARI

Sitemizdeki içeriği izinsiz kopyalayıp yayınlamaya müsade edilmemektedir.

İngilizce test ve konu anlatımlarımız, MEB onaylı kitaplarımızın içeriği olup yayın hakları Ali Hikmet İNCE'ye aittir.