8. Sınıfların Dikkatine; TEOG Deneme Sınavlarına Başlıyoruz ...
Arkadaşlarınıza Duyurur; Sınavlarımıza Katılmalarını Sağlar mısınız?

Ortaokul 5. Sınıf 1. Ünite My Daily Routines Konu Anlatımı 1. Bölüm

The Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman)

Her gün yapılan veya sık sık tekrarlanan, bu yüzden de alışkanlık haline gelmiş eylemlerin anlatılmasını öğreneceğiz. Aşağıdaki örnekleri dikkatle inceleyiniz.

I have lunch at school canteen.(Ben, öğle yemeğini okul kantininde yerim.)
He goes to school at eight o’clock.(O, saat sekizde okula gider.)
You do your homework at home.(Sen, ödevini evde yaparsın.)
We watch television at eight o’clock.(Biz, saat sekizde televizyon seyrederiz.)
She plays chess in the afternoons.(O, öğleden sonraları satranç oynar.)
My first lesson starts at nine o’clock.(Benim birinci dersim, saat dokuzda başlar.)
I arrive home at half past seven.(Ben, yedi buçukta eve varırım.)
Suna goes to bed at about ten.(Suna, saat ona doğru (on civarında) yatmaya gider.)
I brush my teeth every day.(Ben, her gün dişlerimi fırçalarım.)
You read a book on weekdays.(Sen, hafta içi günlerde (bir) kitap okursun.)
İngilizce’de bu yapıya The Simple Present Tense denir. Bu kipi, Türkçe’ye Basit Geniş Zaman diye çevirebiliriz.

Geniş zaman kipiyle kurulmuş, öznesi üçüncü tekil kişi (hesheit …) olan olumlu bir cümlenin fiili sonuna - s- es- ies eklerinden birisini alır. Fiillerin çoğunun sonuna - s eklenir.

Hakan gets up at eight o’clock.(Hakan, saat sekizde kalkar.)
Aysu returns home at five o’clock.(Aysu, saat beşte eve döner.)
Your cat sleeps on the sofa.(Kedin, divanın üzerinde uyur.)
Son hecesi - ch- sh veya - x ile biten fiillerin sonuna – es eki getirilir.
My sister watches television after school.(Kız kardeşim, okuldan sonra televizyon seyreder.)
My mother washes the dishes every day.(Annem, her gün bulaşık yıkar.)
Ahmet fixes my bicycle every month.(Ahmet, her ay benim bisikletimi onarır.)
Sonu – o ile biten go ve do fiileri de – es eki alırlar:
Suna goes to school on weekdays.(Suna, hafta içi günlerde okula gider.)
Halil does his homework at home.(Halil, ödevini evde yapar.)
Sonuna ek getirilmeyen have fiili de has olarak değişir.
Robert has breakfast at home.(Robert, evde kahvaltı yapar.)
Hülya has a bath every day.(Hülya, her gün yıkanır.)
Son iki harfi sessiz, son harfi – y olan fiilde bu harf kalkar ve yerine – ies eki getirilir.
Jill studies her lessons every day.(Jill, her gün derslerine çalışır.)
A pilot flies a plane.(Pilot, uçağı uçurur.)
Hakan tries to learn French at school.(Hakan, okulda Fransızca öğrenmeyi deniyor.)
Fiilin sonu – y ile bitiyorsa, ondan bir önceki harf sesli ise sonuna – s getirilir.
Hikmet pays for the tickets every week.(Hakan, her hafta biletlerin parasını öder.)

Basit Şimdiki Zaman’da olumlu bir cümle şöyle kurulur:
Subject + verb1 + time expressions.
(Subject: özne; verb: fiil; time expressions: zaman zarfı, demektir.)Olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz.

The Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman)da kullanılan Frequency Adverbs (Tekrar (Yineleme)İfade Eden Zaman Zarfları)nı da görelim.

I always get up early in the mornings.(Ben, sabahları daima erken kalkarım.)
She always get on the school bus.(O, daima servis otobüsüne biner.)
We usually watch television after school.(Biz, genellikle okuldan sonra televizyon seyrederiz.)
Hakan usually does his homework at home.(Hasan, genellikle ödevini evde yapar.) 
Suna sometimes surfs in the Internet. (Suna, bazen internette sörf yapar.) 
You sometimes walk in the park. (Sen, bazen parkta yürürsün.)

Cümle; do veya does yardımcı fiillerinden birisi ile başlıyorsa, soru halindedir.
Yardımcı fiiller şu özneler ile kullanılırlar:
Does – hesheitdo – youweyouthey … 
Main verb (asıl fiil) birinci halde (present form)dir.

Do you get up very early?(Sen, çok erken kalkar mısın?)
Do they drink milk every morning?(Onlar, her sabah süt içerler mi?)
Does he play tennis on Sundays?(O, pazar günleri tenis oynar mı?)
Do you get dressed at seven o’clock?(Sen, saat yedide giyinir misin?)
Does she have breakfast at home?(O, evde kahvaltı yapar mı?)
Do classes at school start at 7.30?(Okulda dersler yedi buçukta başlar mı?)
Does she play chess in the afternoons?(O, öğleden sonraları satranç oynar mı?)
Does he wake up late every day?(O, her gün geç uyanır mı?)
Do you do your homework at home?(Sen, ödevini evde mi yaparsın?)
Does Roy go to bed at ten o’clock?(Roy, saat onda yatmaya gider mi?)
Yardımcı fiiller, olumsuzluk eki not ile do + not don’tdoes + not = doesn’t şeklinde birleşik yazılırlar. Bu yapı, her gün veya sık yapılmayan eylemlerin anlatılmasında kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.
I don’t have lunch at school canteen.(Ben, öğle yemeğini okul kantininde yemem.)
He doesn’t go to school at eight o’clock.(O, saat sekizde okula gitmez.)
You don’t do your homework at home.(Sen, ödevini evde yapmazsın.)
We don’t watch television at eight o’clock.(Biz, saat sekizde televizyon seyretmeyiz.)
She doesn’t play chess in the afternoons.(O, öğleden sonraları satranç oynamaz.)
My first lesson doesn’t start at nine o’clock.(Benim ilk dersim, saat dokuzda başlamaz.)
I don’t arrive home at half past seven.(Ben, saat yedide eve varmam.)
Suna doesn’t go to bed at about ten.(Suna, saat ona doğru yatmaya gitmez.)
I don’t brush my teeth three times a day.(Ben, dişlerimi günde üç defa fırçalamam.)
You don’t read a book on weekdays.(Sen, hafta içi günlerde bir kitap okumazsın.)
Question words (soru kelimeleri) ile yapılan şu örnekleri de inceleyiniz.
What do you do every morning?(Her sabah ne yaparsın?)
I get up early every morning.(Ben, her sabah erken kalkarım.)
What time do you have breakfast?(Saat kaçta kahvaltı yaparsın?)
I have breakfast at eight o’clock.(Ben saat sekizde kahvaltı yaparım.)
What time does the first lesson begin?(İlk ders saat kaçta başlar?)
The first lesson begins at half past eight.(İlk ders sekiz buçukta başlar.)
When does your brother get out of the bed?(Erkek kardeşin ne zaman yataktan kalkar?)
He gets out of the bed at ten o’clock.(O saat onda yataktan kalkar.)
How do you go to school on weekdays?(Hafta içi günlerde okula nasıl gidersin?)
I go to school by school bus. (Ben okula servis otobüsü ile giderim.)
Where do you eat your lunch every day?(Hergün öğle yemeğini nerede yersin?)
I eat my lunch at school canteen.(Ben öğle yemeğini okul kantininde yerim.)
Who gets up early at your home?(Sizin evde kim erken kalkar?)
My father gets up early at my home. (Bizim evde babam erken kalkar.)
Who do you have dinner with?(Akşam yemeğini kiminle yiyeceksin?)
I have dinner with my family.(Ben akşam yemeğini ailemle yiyeceğim.)
Bu zaman kipinde en çok kullanılan time expressions (zaman zarfları) şunlardır: Every day (her gün), every morning (her sabah), every evening (her akşam), every Monday, etc. (her pazartesi, vs.), every night, etc. (her gece, vs.), in the morning (sabahleyin), in the afternoon (öğleden sonra), in the evening (akşamleyin), in January (ocak ayında), in spring (ilk baharda), on Friday (Cuma günü), at seven o’clock (saat yedide) gibi …
Time expressions (zaman zarfları) genellikle cümle sonunda yer alırlar.

Telling The Time (Zamanı Söyleme)
What time is it?
 ve What is the time? sorularının anlamı (Saat kaç?)tır.
Saatin kaç olduğu What time is it? (Saat kaç?) veya What is the time? (Saat kaç?) sorulardan birisi ile öğrenilebilir. Örnekleri inceleyiniz.

What time is it?(Saat kaç?)
It is (a) quarter past two.(Saat ikiyi çeyrek geçiyor.)
What time is it?(Saat kaç?)
It is (a) quarter to ten.(Saat ona çeyrek var.)
What is the time?(Saat kaç?)
It is (a) quarter past five.(Saat beşi çeyrek geçiyor.)
What is the time?(Saat kaç?)
It is (a) quarter to eleven.(Saat on bire çeyrek var.)
Tam saatleri söylerken It is __________ o’clock. kalıbı kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir. Örnekleri inceleyiniz.
It is one o’clock. (Saat bir.)It is three o’clock. (Saat üç.)
It is two o’clock. (Saat iki.)It is four o’clock. (Saat dört.)
Yarım saatler It is half past __________  . kalıbı ile söylenir. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.
It is half past one. (Saat bir buçuk.)It is half past three. (Saat üç buçuk.)
It is half past two. (Saat iki buçuk.)It is half past six. (Saat altı buçuk.)
It is (a) quarter past __________  . kalıbı on beş dakika (çeyrek) geçe saatler için kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.
It is (a) quarter past two.(Saat ikiyi çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter past four.(Saat dördü çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter past twelve.(Saat on ikiyi çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter past six.(Saat altıyı çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter to ___________  . kalıbı on beş dakika (çeyrek) kala saatler için kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.
It is (a) quarter to one.(Saat bire çeyrek var.)
It is (a) quarter to nine.(Saat dokuza çeyrek var.)
It is (a) quarter to six.(Saat altıya çeyrek var.)
It is (a) quarter to eleven.(Saat on bire çeyrek var.)
Dakika bildirerek saat söylerken var için to, geçe için past kullanılır.
It is twenty to four.(Dörde yirmi (dakika) var.)
It is ten to ten. (Ona on (dakika) var.)
It is fourteen to one.(Bire ondört (dakika) var.)
It is twelve to eight. (Sekize on iki (dakika) var.)
It is twenty - five past ten.(Onu yirmi beş (dakika) geçiyor.)
It is eleven past two.(İkiyi on bir (dakika) geçiyor.)
It is seven past nine.(Dokuzu yedi (dakika) geçiyor.)
It is twenty - two past ten.(Onu yirmi iki (dakika) geçiyor.)

(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce'ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)Bu İngilizce konu anlatımı 31,338 kez okundu.

Yorumlarınız

muhibe 31 Ekim 2014 19:46

teşekür edrim

Büşra A. 30 Ekim 2014 22:00

Bence güzel ama çok yüksek bir puan beklemiyorum inşallah iyi bir puan alırım. aramızda kalsın sosyal bilgilerden 20 aldım.

ENES 30 Ekim 2014 20:25

SINAVDAN 99 ALDIM :d

Melda 30 Ekim 2014 19:38

çok teşekkürler.yarın deneme sınavım vardı çok yardımcı oldu.

Emir L. 29 Ekim 2014 22:01

Bence başarılı olmuş 85+ alırım 85- almam muhtemelen.

SUDE K. 29 Ekim 2014 17:23

Bravo iyişallah 100 alırım diyicem ama çok fazla beklemiyorum

fatma . 29 Ekim 2014 16:37

sade kelimeleri yazsanız daha güzel
olcak

Alperen K. 29 Ekim 2014 12:28

çok güzel

rana u. 28 Ekim 2014 18:13

çok güzel konu anlatım

m.efe t. 27 Ekim 2014 22:38

çok saol süper yazmışsınız

hira d. 26 Ekim 2014 18:40

Denemedim ama yorumları okuyunca okumak istedim ve okudum inşallah 100 alırım.

tunahan 26 Ekim 2014 14:05

çok güzel ama uzun olduğu için yazmakta zorlandım ama not 100

gokhan k. 26 Ekim 2014 10:55

lan heleaall ınsallah bunun sayesınde sınavdan yuz alcammmmmmm

faris 26 Ekim 2014 10:43

harika anlatım teşekkürler

ebru 25 Ekim 2014 13:45

harika anlatım tebrikler

emreozdemir 25 Ekim 2014 12:37

çok sğolun çok güzel morpa bil bunu yapamaz

NHL A. 25 Ekim 2014 08:35

Bana da çok yardımcı oldu.

kiraz m. 24 Ekim 2014 22:56

çok tskr ederim

ad 23 Ekim 2014 17:51

tşk

Gürkan T. 23 Ekim 2014 13:58

Vallaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahi ço güzel

S.K 23 Ekim 2014 11:09

cok sagolun cok guzeldi tesekur ederim saygilarimla.

nilgün 22 Ekim 2014 19:04

çok üzelmiş tebrikler

sude 22 Ekim 2014 14:46

gerçekten çok güzelmiş yarın sınavım vardı...........

gizem 21 Ekim 2014 22:07

çok teşekkür ederim sınavım fulllllllllll çıktı

cennet 21 Ekim 2014 18:17

süper sınavdan igşallah 100 alırım

gülseher a. 21 Ekim 2014 17:38

güzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel

G.E. 21 Ekim 2014 17:33

çok güzel vaallaaahi

irem 21 Ekim 2014 17:32

yarın sınavım var çok iyi

elif k. 16 Ekim 2014 19:44

çok iyi not aldım 20 ilkdafa

rana 15 Ekim 2014 20:24

cok guxel

ERAY 12 Ekim 2014 18:50

Vallahi çok güzelmiş sınavdan 100 aldım

berat 12 Ekim 2014 12:34

Çok iyi ingil 100 aldım

cidem 11 Ekim 2014 14:41

merhaba.
2014 - 2015 eğitim yılı güncel müfredat mı bu bilgiler.

Teşekkkür ederim.

kardelen ş. 11 Ekim 2014 09:32

çok beğendim böyle siteler bulmak çok zor çok yardımcı ldu bunu yapan kişi bin yaşasın

Busenur S. 10 Ekim 2014 21:06

Gerçektende öyle çok yardımcı oluyo.

melis ö. 9 Ekim 2014 22:14

Yarın quizim vardı bu bilgiler çok gerekli çok ama çok teşekkür ederim

pelin 8 Ekim 2014 16:51

ingilizce derslerinde ve sınavlarında çok yardımcı oluyo gerçekten çok güzel olmuş tebrik ediyorum teşekküerler

sude n. 7 Ekim 2014 20:36

gerçekten çok güzel yardımcı oldu yarın sınavım vardı

TUNA B. 7 Ekim 2014 16:36

Çok Güzel Bilgiler Var Derslerimde Yardımcı Oluyor

TUNA B. 7 Ekim 2014 16:34

HİÇ BİŞEY ANLAMADIM AMA TESTLERİ İLE GÜZEL SİTE

Banu 7 Ekim 2014 13:57

Faydalı Bilgiler Kesin Okuyun

CAN T. 3 Ekim 2014 20:29

ÇOOK GÜZELMİİŞ

ÖYKÜ 3 Ekim 2014 13:31

Çok teşekkür ederim.BİLGİ GÜZELE BENZİYOR...

Deniz T. 2 Ekim 2014 20:57

Bu çabanız için sizi kutlarım. Derste öğrendiklerimi burada pekiştiriyorum. Sonra da sınavlarınıza katılıp kendimi ölçüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz
Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.


Son Haberler
  • Ortaokul 5. Sınıf İngilizce 2. Ünite (My Town)ye Ait Yeni Bir Test Yayınlandı. 1 Kasım 2014
  • 8. Sınıf TEOG İngilizce Deneme Sınavı - 1 Yayınlandı. 31 Ekim 2014
  • İlkokul 4. Sınıf 4. Ünite (Cartoon Characters) Konu Anlatımı : Can & Can't Yayınlandı. 30 Ekim 2014
  • Ortaokul 6. Sınıf İngilizce 3. Ünite (A Day In A City)ye Ait Bir Yeni Test Yayınlandı. 29 Ekim 2014
  • Ortaokul 6. Sınıf İngilizce 3. Ünite (A Day In A City)ye Ait İki Yeni Test Yayınlandı. 28 Ekim 2014
ÖNEMLİ UYARI

Sitemizdeki içeriği izinsiz kopyalayıp yayınlamaya müsade edilmemektedir.

İngilizce test ve konu anlatımlarımız, MEB onaylı kitaplarımızın içeriği olup yayın hakları Ali Hikmet İNCE'ye aittir.