Bütün Sınıfların Konu Anlatımı ve Testleri Yeni Müfredata
Göre Hazırlanmıştır; Sorumatik Hepinize Başarılar Diler ...

Ortaokul 5. Sınıf 1. Ünite My Daily Routines Konu Anlatımı 1. Bölüm

The Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman)

Her gün yapılan veya sık sık tekrarlanan, bu yüzden de alışkanlık haline gelmiş eylemlerin anlatılmasını öğreneceğiz. Aşağıdaki örnekleri dikkatle inceleyiniz.

I have lunch at school canteen.(Ben, öğle yemeğini okul kantininde yerim.)
He goes to school at eight o’clock.(O, saat sekizde okula gider.)
You do your homework at home.(Sen, ödevini evde yaparsın.)
We watch television at eight o’clock.(Biz, saat sekizde televizyon seyrederiz.)
She plays chess in the afternoons.(O, öğleden sonraları satranç oynar.)
My first lesson starts at nine o’clock.(Benim birinci dersim, saat dokuzda başlar.)
I arrive home at half past seven.(Ben, yedi buçukta eve varırım.)
Suna goes to bed at about ten.(Suna, saat ona doğru (on civarında) yatmaya gider.)
I brush my teeth every day.(Ben, her gün dişlerimi fırçalarım.)
You read a book on weekdays.(Sen, hafta içi günlerde (bir) kitap okursun.)
İngilizce’de bu yapıya The Simple Present Tense denir. Bu kipi, Türkçe’ye Basit Geniş Zaman diye çevirebiliriz.

Geniş zaman kipiyle kurulmuş, öznesi üçüncü tekil kişi (hesheit …) olan olumlu bir cümlenin fiili sonuna - s- es- ies eklerinden birisini alır. Fiillerin çoğunun sonuna - s eklenir.

Hakan gets up at eight o’clock.(Hakan, saat sekizde kalkar.)
Aysu returns home at five o’clock.(Aysu, saat beşte eve döner.)
Your cat sleeps on the sofa.(Kedin, divanın üzerinde uyur.)
Son hecesi - ch- sh veya - x ile biten fiillerin sonuna – es eki getirilir.
My sister watches television after school.(Kız kardeşim, okuldan sonra televizyon seyreder.)
My mother washes the dishes every day.(Annem, her gün bulaşık yıkar.)
Ahmet fixes my bicycle every month.(Ahmet, her ay benim bisikletimi onarır.)
Sonu – o ile biten go ve do fiileri de – es eki alırlar:
Suna goes to school on weekdays.(Suna, hafta içi günlerde okula gider.)
Halil does his homework at home.(Halil, ödevini evde yapar.)
Sonuna ek getirilmeyen have fiili de has olarak değişir.
Robert has breakfast at home.(Robert, evde kahvaltı yapar.)
Hülya has a bath every day.(Hülya, her gün yıkanır.)
Son iki harfi sessiz, son harfi – y olan fiilde bu harf kalkar ve yerine – ies eki getirilir.
Jill studies her lessons every day.(Jill, her gün derslerine çalışır.)
A pilot flies a plane.(Pilot, uçağı uçurur.)
Hakan tries to learn French at school.(Hakan, okulda Fransızca öğrenmeyi deniyor.)
Fiilin sonu – y ile bitiyorsa, ondan bir önceki harf sesli ise sonuna – s getirilir.
Hikmet pays for the tickets every week.(Hakan, her hafta biletlerin parasını öder.)

Basit Şimdiki Zaman’da olumlu bir cümle şöyle kurulur:
Subject + verb1 + time expressions.
(Subject: özne; verb: fiil; time expressions: zaman zarfı, demektir.)Olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz.

The Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman)da kullanılan Frequency Adverbs (Tekrar (Yineleme)İfade Eden Zaman Zarfları)nı da görelim.

I always get up early in the mornings.(Ben, sabahları daima erken kalkarım.)
She always get on the school bus.(O, daima servis otobüsüne biner.)
We usually watch television after school.(Biz, genellikle okuldan sonra televizyon seyrederiz.)
Hakan usually does his homework at home.(Hasan, genellikle ödevini evde yapar.) 
Suna sometimes surfs in the Internet. (Suna, bazen internette sörf yapar.) 
You sometimes walk in the park. (Sen, bazen parkta yürürsün.)

Cümle; do veya does yardımcı fiillerinden birisi ile başlıyorsa, soru halindedir.
Yardımcı fiiller şu özneler ile kullanılırlar:
Does – hesheitdo – youweyouthey … 
Main verb (asıl fiil) birinci halde (present form)dir.

Do you get up very early?(Sen, çok erken kalkar mısın?)
Do they drink milk every morning?(Onlar, her sabah süt içerler mi?)
Does he play tennis on Sundays?(O, pazar günleri tenis oynar mı?)
Do you get dressed at seven o’clock?(Sen, saat yedide giyinir misin?)
Does she have breakfast at home?(O, evde kahvaltı yapar mı?)
Do classes at school start at 7.30?(Okulda dersler yedi buçukta başlar mı?)
Does she play chess in the afternoons?(O, öğleden sonraları satranç oynar mı?)
Does he wake up late every day?(O, her gün geç uyanır mı?)
Do you do your homework at home?(Sen, ödevini evde mi yaparsın?)
Does Roy go to bed at ten o’clock?(Roy, saat onda yatmaya gider mi?)
Yardımcı fiiller, olumsuzluk eki not ile do + not don’tdoes + not = doesn’t şeklinde birleşik yazılırlar. Bu yapı, her gün veya sık yapılmayan eylemlerin anlatılmasında kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.
I don’t have lunch at school canteen.(Ben, öğle yemeğini okul kantininde yemem.)
He doesn’t go to school at eight o’clock.(O, saat sekizde okula gitmez.)
You don’t do your homework at home.(Sen, ödevini evde yapmazsın.)
We don’t watch television at eight o’clock.(Biz, saat sekizde televizyon seyretmeyiz.)
She doesn’t play chess in the afternoons.(O, öğleden sonraları satranç oynamaz.)
My first lesson doesn’t start at nine o’clock.(Benim ilk dersim, saat dokuzda başlamaz.)
I don’t arrive home at half past seven.(Ben, saat yedide eve varmam.)
Suna doesn’t go to bed at about ten.(Suna, saat ona doğru yatmaya gitmez.)
I don’t brush my teeth three times a day.(Ben, dişlerimi günde üç defa fırçalamam.)
You don’t read a book on weekdays.(Sen, hafta içi günlerde bir kitap okumazsın.)
Question words (soru kelimeleri) ile yapılan şu örnekleri de inceleyiniz.
What do you do every morning?(Her sabah ne yaparsın?)
I get up early every morning.(Ben, her sabah erken kalkarım.)
What time do you have breakfast?(Saat kaçta kahvaltı yaparsın?)
I have breakfast at eight o’clock.(Ben saat sekizde kahvaltı yaparım.)
What time does the first lesson begin?(İlk ders saat kaçta başlar?)
The first lesson begins at half past eight.(İlk ders sekiz buçukta başlar.)
When does your brother get out of the bed?(Erkek kardeşin ne zaman yataktan kalkar?)
He gets out of the bed at ten o’clock.(O saat onda yataktan kalkar.)
How do you go to school on weekdays?(Hafta içi günlerde okula nasıl gidersin?)
I go to school by school bus. (Ben okula servis otobüsü ile giderim.)
Where do you eat your lunch every day?(Hergün öğle yemeğini nerede yersin?)
I eat my lunch at school canteen.(Ben öğle yemeğini okul kantininde yerim.)
Who gets up early at your home?(Sizin evde kim erken kalkar?)
My father gets up early at my home. (Bizim evde babam erken kalkar.)
Who do you have dinner with?(Akşam yemeğini kiminle yiyeceksin?)
I have dinner with my family.(Ben akşam yemeğini ailemle yiyeceğim.)
Bu zaman kipinde en çok kullanılan time expressions (zaman zarfları) şunlardır: Every day (her gün), every morning (her sabah), every evening (her akşam), every Monday, etc. (her pazartesi, vs.), every night, etc. (her gece, vs.), in the morning (sabahleyin), in the afternoon (öğleden sonra), in the evening (akşamleyin), in January (ocak ayında), in spring (ilk baharda), on Friday (Cuma günü), at seven o’clock (saat yedide) gibi …
Time expressions (zaman zarfları) genellikle cümle sonunda yer alırlar.

Telling The Time (Zamanı Söyleme)
What time is it?
 ve What is the time? sorularının anlamı (Saat kaç?)tır.
Saatin kaç olduğu What time is it? (Saat kaç?) veya What is the time? (Saat kaç?) sorulardan birisi ile öğrenilebilir. Örnekleri inceleyiniz.

What time is it?(Saat kaç?)
It is (a) quarter past two.(Saat ikiyi çeyrek geçiyor.)
What time is it?(Saat kaç?)
It is (a) quarter to ten.(Saat ona çeyrek var.)
What is the time?(Saat kaç?)
It is (a) quarter past five.(Saat beşi çeyrek geçiyor.)
What is the time?(Saat kaç?)
It is (a) quarter to eleven.(Saat on bire çeyrek var.)
Tam saatleri söylerken It is __________ o’clock. kalıbı kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir. Örnekleri inceleyiniz.
It is one o’clock. (Saat bir.)It is three o’clock. (Saat üç.)
It is two o’clock. (Saat iki.)It is four o’clock. (Saat dört.)
Yarım saatler It is half past __________  . kalıbı ile söylenir. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.
It is half past one. (Saat bir buçuk.)It is half past three. (Saat üç buçuk.)
It is half past two. (Saat iki buçuk.)It is half past six. (Saat altı buçuk.)
It is (a) quarter past __________  . kalıbı on beş dakika (çeyrek) geçe saatler için kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.
It is (a) quarter past two.(Saat ikiyi çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter past four.(Saat dördü çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter past twelve.(Saat on ikiyi çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter past six.(Saat altıyı çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter to ___________  . kalıbı on beş dakika (çeyrek) kala saatler için kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.
It is (a) quarter to one.(Saat bire çeyrek var.)
It is (a) quarter to nine.(Saat dokuza çeyrek var.)
It is (a) quarter to six.(Saat altıya çeyrek var.)
It is (a) quarter to eleven.(Saat on bire çeyrek var.)
Dakika bildirerek saat söylerken var için to, geçe için past kullanılır.
It is twenty to four.(Dörde yirmi (dakika) var.)
It is ten to ten. (Ona on (dakika) var.)
It is fourteen to one.(Bire ondört (dakika) var.)
It is twelve to eight. (Sekize on iki (dakika) var.)
It is twenty - five past ten.(Onu yirmi beş (dakika) geçiyor.)
It is eleven past two.(İkiyi on bir (dakika) geçiyor.)
It is seven past nine.(Dokuzu yedi (dakika) geçiyor.)
It is twenty - two past ten.(Onu yirmi iki (dakika) geçiyor.)

(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce'ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)Bu İngilizce konu anlatımı 83,887 kez okundu.

Yorumlarınız

TAME Y. 27 Ocak 2016 17:45

Thank you werimaç

sen 25 Ocak 2016 17:54

çok güzel bir site

samed t. 13 Ocak 2016 17:00

iyi anladım bir daha öğretmenden dayak yemem eyvallah

Melisa Ö. 10 Ocak 2016 21:19

çok teynks

Rana Ş. 10 Ocak 2016 17:28

Bazılarını öğrenmedik ama yinede sınavdan 100 alabilirim
TEŞEKKÜRR

mert 7 Ocak 2016 21:15

acayip guzl

merve ö. 7 Ocak 2016 20:40

Çok güzel bir site yarın sınavım var inşallah 100 alırım

nida c. 6 Ocak 2016 21:31

Thank you werimaç

SAMET G. 5 Ocak 2016 20:52

EVET HER KEZE KATILIYORUM ÇOK GÜZEL

Ece . 4 Ocak 2016 23:26

bence çok güzeldi. bunu been ççok begendim. sizzzde bence sınava burdan çalışa bilirsiniz

nisnis 2 Ocak 2016 17:31

güzel bir site kardeşimin buradan çalışmasını öneriyorum...

ahmet 27 Aralık 2015 18:56

derslerimi burada yapıyorum

bir d. 27 Aralık 2015 18:02

gercekten bravoluk tebrik ederim

sedayett 26 Aralık 2015 20:14

çokteşekürler sınavdan 100 alıcam

HAKTAN Y. 23 Aralık 2015 21:06

Bu çabanız için sizi kutlarım. Derste öğrendiklerimi burada pekiştiriyorum. Sonra da sınavlarınıza katılıp kendimi ölçüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

busra 14 Aralık 2015 20:56

bencede super seyler var

miraç 9 Aralık 2015 22:44

saolun eminim yüksek not alacam

sanane 9 Aralık 2015 20:40

güzel bir site olmuş keşke her sınava calısırken boyle siteler onume ciksa emegi gecen her kesin yolu açık olsunkötülükleri varsa hamen düzelsin YARABBİM

Ekim D. 9 Aralık 2015 20:27

Gerçekten çok güzel bir site.

kerim f. 7 Aralık 2015 19:48

çok ama çok güzel tavsiye ederim

türkler 7 Aralık 2015 19:47

çok güzel arkadaşlar tavsiye ederim :).yuppppppppppppppppppppppiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii yüz aldım

listen t. 3 Aralık 2015 15:58

çok güzel bir bilgi yarın ingilizce sınavım var işallah sayesinize 100 alıcam hadi bbbbyyy

CANSEL G. 3 Aralık 2015 11:24

Çok yararlı bir site. Bana sınavımda yardımcı oldu. Teşekkür ederim.

Baran 2 Aralık 2015 17:53

I m lucky Benim Yaris sinavim var CAT Sinavi insallah 100 alirim thank you ceo

bir d. 1 Aralık 2015 21:15

ALLAH IM böyle güzel site görmedim bu anlatılanları kim yazdıysa mekanı CENNET açık olsun RABBİM hastası varsa dualarını kabul eylesin RABBİMİZİN verdiği nimet akıl böyle olmalıdır sayılar...

didem a. 1 Aralık 2015 20:16

bu bilgiler çok işime yaradı sağolun

adımı v. 30 Kasım 2015 22:40

arkadaşlar ne olur dua edin yarın sınavdan 100 almam lazım ne olur:(

su k. 30 Kasım 2015 19:32

teşekkürler inşallah 100 alırım süüüüüpppppeeeeerrrrrrr

su k. 30 Kasım 2015 19:27

çok güzel bir site tam aradıklarımı buldum emeği geçen herkese teşekkürler bu site gibisini bulamadım derste öğrendiklerimin hepsini en ince ayrıntısına kadar pekiştirdim sınav soruları zor olsa bile bu site sayesinde 100 alırım insallahta 100 alırım teşekkürler

esma 30 Kasım 2015 14:43

çok güzel bir site bayıldım inşallah 100 alırım

hira 29 Kasım 2015 21:44

çoooook güzel bir site inş 100 alırım bu siteye çok teşekür ediyorum

ceren 29 Kasım 2015 21:37

SİZİ seviyorum bizlere bu bilgileri paylaştığınız için teşekkür ederiz.

idil 29 Kasım 2015 19:14

cok güzel100 aldım her zaman ki gibii

mira 29 Kasım 2015 10:32

aslında güzel bir site ama s-esve-ies takıları daha iyi anlattılmalıdır ama bn çok beğendim

miray e. 28 Kasım 2015 23:10

arkadaşlar dua eder MİSİNİZ

beyza k. 28 Kasım 2015 17:21

Çok güzel

kürşat a. 27 Kasım 2015 10:22

hayatımda gördüğüm en güzel sitelerden biri inşallah 100 alırım

ebrar 26 Kasım 2015 18:22

ay çok güzelya...

amet 26 Kasım 2015 13:47

çok bilgili ve bilinçli site . teşekkürler

Günsu Ö. 26 Kasım 2015 11:10

Gerçekten çok güzel yarın sınavım var inşallah 100alırım .Emeği geçen herkese teşekkür ederim ...

tuba . 25 Kasım 2015 23:28

çok güzel ya

ulaş a. 25 Kasım 2015 13:45

böyle site görmedim ya

helin y. 25 Kasım 2015 13:44

çok teşekkür ederim sav olun hikmet ince bey

mustfavcv 25 Kasım 2015 10:53

sınavdan 98 aldım bu kadar iyi bir konu anlatını görmedim öğretmen hiç açıklama yapmıyor bu ondan 10 kat daha güzel ve anlaşılır

Sıla 23 Kasım 2015 19:57

Ay çok heyacanlıyım:D

Sıla 23 Kasım 2015 19:51

Yarın sınavım var inşallah 100 alırım

iknur D. 21 Kasım 2015 21:05

Üzgünüm ama aradığımı bulamadım

dilara 21 Kasım 2015 11:10

Sorular iyiydi yani ama biraz sanki başka konuya geçmiş gibiydi

Ismail o. 20 Kasım 2015 16:35

100 aldım bu siteye çok teşekkür ederim çooook mutluyum

Hande 19 Kasım 2015 23:20

Ben bu şeye çalıştım ve 100 aldım kesin GÜZEL BİR BİLGİYE BENZİYOR

Ismail.Ö 19 Kasım 2015 20:18

Yarın sınavım var inşallah 100 alırım

dicle 19 Kasım 2015 20:11

güzel site

sıla k. 18 Kasım 2015 11:47

gerçekten güzel bir site işallah sınavdan 100 alırım

özge g. 17 Kasım 2015 21:43

ıyı cok ıyı yarınkı sınavımdan 100 alıcam galıba bu sıte sayesınde

sıla k. 17 Kasım 2015 20:21

çok güzel olmuş
yasin

misafir 17 Kasım 2015 20:05

This site is really great, thanks to you my exam went well and I thank you very much 100 Waiting in the meantime I would recommend it to anyone

sıla 17 Kasım 2015 20:04

güzel

TUĞBA S. 17 Kasım 2015 16:59

Güzel tam konu okumalı bir şey

Ömer F. 17 Kasım 2015 16:51

Bugün sınavım var inşallah yararı olur ve 100 alırımmmm

Asya 16 Kasım 2015 22:36

Gerçektende siteyi sevdim daha verimli ve açıklayıcı olabilir alıştırma belki olurdu ama yine de belki elinizden alıştırma koymak için yeterli veri yoktur. Ama bugün pazartesi çarşamba CAT sınavım var. CAT sınavı bir ingilizce sınavı bu arda yanlış anlaşılabilir kedi sınavı değil onun bir açılımı var. Açılımının ne olduğunu bende bilmiyorum işime yarayacağını düşünüyorum tabiki özel okul olduğu için daha fazlasını görüyoruz. Özel okul derkende hava atmak istemedim. Gerçekten ben de zengin sayılmam. Neyse yinede güzel bir yer. I really liked the site visit would perhaps revealing Be More Productive alistirma but still might not have enough dat...

E.E.C.C.E.E. 16 Kasım 2015 22:14

A very nice place

h.m. 16 Kasım 2015 21:44

güzel siteymiş ...

Pelin 16 Kasım 2015 21:00

Harika bi site umatım yazılıdsn 100 alırım

alice t. 16 Kasım 2015 20:13

teşekkürler mütiş

SUDENUR.Ç 16 Kasım 2015 20:01

ÇOK AMA ÇOK TEŞEKKÜR ederim sınavdam eminim 100 ALICAM ÇOK GÜZEL BİLGİLER var

h. m. 16 Kasım 2015 19:47

çok güzel bir site ve yarın deneme sınavım var işşallah 85 üstü alırımmmmmmmm. Bu sitenin umarım faydası olurr...

isimsiz 16 Kasım 2015 19:17

harika işime çok yarayacak

nazlı 16 Kasım 2015 18:06

çooooooooooooooooooooook güzel

Behzat g. 16 Kasım 2015 10:45

Bugun sinavim var thank you allah razi olsun
Agiada gidiyorum yine allah razi olsun
5. Sinifim

cc 16 Kasım 2015 08:42

güzel

ADA A. 15 Kasım 2015 20:11

ÇOK GÜZEL BİR SİTE İNGİLİZCE KONU ANLATIMI ÇOK GÜZEL İNGİLİZCENİZ EĞER

KÖTÜ İSE BU SİTEDEN ÇALIŞABİLİR


TEBRİKLER

elif s. 15 Kasım 2015 17:14

çok güzel anlatıyo inşallah 100 alırım dua edin

efeaykut 15 Kasım 2015 15:07

çok ama çok güzel :D

UNKOWN 14 Kasım 2015 22:34

SUPERRRRRRRRRRRRRRR HARIKAAAAAAAAAAA:D:D:D:D:D:D:D:D:D:

z.b. 12 Kasım 2015 21:46

Tank you

mecid 12 Kasım 2015 17:18

çok ama çok güzel

ENES 11 Kasım 2015 21:38

Çok güzel aman karışık

adımı b. 11 Kasım 2015 20:45

gizel thank you :) :)

korcan.y 11 Kasım 2015 19:46

inşalah yüz alırım sınavdan

Ayşenur y. 11 Kasım 2015 17:41

Çok guzelll

gülnur g. 11 Kasım 2015 17:23

çok yararlı tsk

Ahmet 10 Kasım 2015 17:42

Çok güzel bir site

hadise a. 9 Kasım 2015 20:17

hic güzel değil desem yalan olur züpperrr!!!

berat k. 9 Kasım 2015 18:00

sınavım için çok işe yaradı teşekkürler

isim v. 9 Kasım 2015 16:31

iyi olmuş tbrklr

lütfi 8 Kasım 2015 16:56

yarın sınavımvar işşallah 100 alırım

tuba 8 Kasım 2015 14:51

çoğu şeyi örendim bunu yapaan herkese teşekür ederim kendime başarılar dileriiiiiiim

Leyla 8 Kasım 2015 09:13

Cok iyi site

nilgün 7 Kasım 2015 18:38

haftaya cuma sınavım var

esila n. 5 Kasım 2015 21:03

Arkadaslar benim yarin ingilizce sinavim var ve bu siteden calisiyorum insallah bu sitenin bana faydasi olur herkese gorusuruz

Guzel 5 Kasım 2015 13:37

idare eder okuldaki ogretmen in tahtaya yazdiklarinin aynisi nerdeyse

Zeynep ç. 4 Kasım 2015 21:06

Bu konularla ilgili test yapabilirsiniz

Zeynep ç. 4 Kasım 2015 21:05

Bu konularla ilgili test yapabilirsiniz

Misafir 4 Kasım 2015 19:44

Perşembe günü sınav ım var çok teşekkür ederim hiç işine yaramadı

Itirafa 4 Kasım 2015 19:07

Bazı hatta ÇOĞU şey yok ÖĞRETMEN nerdeyse hiçbirşey anlatmıyor burada Anlamadığım ÇOĞU şey yok

tuana a. 4 Kasım 2015 18:48

çok güzel bu site sayesinde sınavdan 100 aldım

Very g. 4 Kasım 2015 17:34

bayıldım Çok güzel bir site

sevda ö. 4 Kasım 2015 09:28

İngilizce öğrenmek

Kaan B. 2 Kasım 2015 18:03

very good

Marja C. 1 Kasım 2015 19:48

Thank you

emirhan u. 1 Kasım 2015 10:27

teşekkürler

bengü y. 1 Kasım 2015 08:43

çok karışık hiiiiiiç güzel değil

Numan 30 Ekim 2015 12:22

Güzel

sevda.b 29 Ekim 2015 15:01

pek işime yaramadı .Ama yinede idare ediyorum .Biraz yardımcı oldu bu site ...ve ayrıca sağolun teşekkürler.

Misafir 28 Ekim 2015 17:40

Muhtesem hayatimda gordugum en guzel site tesekkurler elinize saglik derste ogrendiklerimle tekrar ediyorum sinavlarda da basarili oluyorum...saolun sali gunu sinavim var

ben ç. 27 Ekim 2015 18:46

bence hiç ama hiç güzel değil

edanur e. 26 Ekim 2015 22:52

allah herkese hayırlısı olanı versin

sultan d. 26 Ekim 2015 19:42

bu site çok güzel ama yarın yazılım var inşallah 100 alırım

göktuğ 25 Ekim 2015 17:04

allahın iniyle sınav %100 olur allah herkes yardım etsin

Meh. 25 Ekim 2015 14:54

çok güzel

ECE 25 Ekim 2015 14:13

SİZİN SAYENİZDE ARKADAŞIMA BU KONULARI ANLATTIM
VE SINAVINDAN 100 ALDI

misafir i. 25 Ekim 2015 13:26

çok güzel AMA 5. sınıfa uygun çıkıyor ama degil yinede saolun çok güzel


TEBRİKLER

Bilinmiyor 25 Ekim 2015 12:52

İnşallah sınavdan yüz alırım.Yada 90 artı alırım.

canavar 23 Ekim 2015 19:37

çok güzel ama etkinlik olsa daha iyi anlardım(kavrardım).

Canan 20 Ekim 2015 23:24

TEŞEKKÜR EDERİZ ÇOK GÜZEL BİR SİTE İNŞALLAH QUİZ den 100 ALIRIM.

Gril 19 Ekim 2015 09:17

gzl bi site 85+ alırım inş :D

Ebrar e. 15 Ekim 2015 23:20

Süper ve ingilizce yazılısına yardım edecek bir site ellerinize sağlık

Sıla a. 15 Ekim 2015 19:32

Çok güzel site

öykünur 15 Ekim 2015 15:33

ingilizce öğretmeni çok sinirli umarım sınavdan100 alabilirim

ayla 15 Ekim 2015 15:08

kesin sınav 100

ayla 15 Ekim 2015 15:07

sınv kesin 100

EYLÜL E. 13 Ekim 2015 21:29

acayip güzel yani diyecek bir söz yok yani çok güzel.

Yusuf Z. 13 Ekim 2015 11:46

Artık İngilizceyi seviyorum. Teşekkürler.
Güzel olmus

hasan 9 Ekim 2015 23:51

Iki yıldır burdan çalışıyorum özel kurs alan arkadaşlardan daha başarılıyım emeği geçen herkese teşekkür ederim

ALEYNA 8 Ekim 2015 21:47

SAYENIZDE 100 ALDIM

ata ç. 1 Ekim 2015 10:46

çok güzel

Sude n. 29 Eylül 2015 18:10

Guzel arti olarak cumleler vermis harika fazladan bir sey ogre?aniyoruz

sanane 21 Eylül 2015 16:13

iyiymiş ama çok uzun ya düzgün yazın

umay a. 20 Eylül 2015 19:52

bu site kadar güzel bir site görmedim

Kerem b. 27 Ağustos 2015 20:23

Very gooodddddddd

yunus k. 25 Ağustos 2015 15:09

BU CABANIZ İÇİN SİZİ KUTLARIMMMMMMMMMMMMM

hasn o. 23 Ağustos 2015 15:06

cok güzel erkeze tavsiye ederim

KristiyanoRonaldo 6 Ağustos 2015 10:27

çok teşekkür ederim bu sayesinde müthiş bi voleyle gooool attım

MuratBozkurt 6 Ağustos 2015 10:24

çok güzeldi hoşuma gitti

D:Türkiye d. 23 Haziran 2015 19:08

Güzele benziyor.

elif 15 Haziran 2015 12:06

biraz karışık birazcık daha açıklayıcı olabilirdi ama genede teşekkürlerrrrrrrrr...

TEŞEKÜRLER 25 Mayıs 2015 20:09

ÇOK AMA ÇOK TEŞEKÜRLER SAYENİZDE 100 ALDIM :D

ceren ş. 23 Mayıs 2015 15:22

thank you wery much

Emre 20 Mayıs 2015 14:01

Cok güzel tek kelimeyle harika işome çok yarayacak sağol

ayaz d. 19 Mayıs 2015 10:34

çok güzel

yeşim a. 4 Mayıs 2015 21:50

sayenizde 98 aldım çok teşekkürler

salih d. 15 Nisan 2015 20:42

hariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiika

inci 14 Nisan 2015 19:33

great

Duru E. 11 Nisan 2015 08:38

Sizin sayenizde sınavlardan 100 alıyorum teşekkürler

özge Ç. 9 Nisan 2015 23:26

sıtenızı ve sızı tebrık ederım ck ysrdımcı oldu sagolun

gökçe y. 8 Nisan 2015 15:32

this site is very god

hamit g. 6 Nisan 2015 19:52

güzel olmuş beğendim yarın yazılıdan inşallah 100 alırım

Ferit A. 2 Nisan 2015 20:33

Çok güzeldi tebrik ederim sizi

busenur a. 2 Nisan 2015 19:23

çoooook güzelmişşş emeklerinize sağlık çok teşekürler

lara a. 2 Nisan 2015 19:21

başarınız için sizi kutlarım sınavdada 100 aldım çok teşekür ederim salun

ilayda a. 2 Nisan 2015 19:15

çok güzel olmuş projem için çok yararlı oldu çok teşekür ederimmmmmm

gamze t. 1 Nisan 2015 17:39

projem için çok yararlı oldu ben çok beyendim

yasemin k. 26 Mart 2015 18:56

ben çok tavsiye ederim........

sahra s. 16 Mart 2015 23:35

teşşekkürler çok işime yaradı

ebru S. 10 Mart 2015 22:57

Gerçekten işe yarar şeyler...

tuana 1 Mart 2015 22:06

Tam benlik çok güzel olmuş bravo

ZEHRA . 16 Şubat 2015 13:04

Hiç güzel olmamış ben beğenmedim.

banu t. 4 Şubat 2015 12:00

İngilizceyi çok severek öğrenin gerçekten yeni bir dil öğrenmenin ayrı bir mutluluğu var.

eren s. 25 Ocak 2015 09:24

çok eylenceli bu steyi yaptığınız için teşekkütler

sibo s. 19 Ocak 2015 19:57

Ben bu notan 100 aldımmmmmmmm çok neşeliyim

ece h. 14 Ocak 2015 18:06

çok güzel olmuş ellerinize sağlık sınav için hep burda çalışıyorum ve bir çoğundan 100 alıyorum cümleler ve anlamlarıyla çok eğlenceli bir site

tata 14 Ocak 2015 17:42

çok yardımcı oldu iyi şallah yüksek not alırım

atiye 14 Ocak 2015 10:03

bu bilgiler işime çok yarayacak
MERSİİİ

meriç 13 Ocak 2015 21:13

Ingilizce kursuna gidiyorum ama bu kdar güzel anlatılmıyor

cemal b. 12 Ocak 2015 19:28

çok güzel ben hep 25 55 65 40 alırdım ama burda çalışınca 70 aldım bu benim için bir ilk oleyyyyyyyyyyyyyyy

şinay g. 11 Ocak 2015 20:38

güzel anlatıyarr

furkan d. 11 Ocak 2015 12:34

bunu yapanın eline sağlık

Ali K. 9 Ocak 2015 10:54

harika site ben yüz alırım her şeyden çalışsanda 100 alırsın ama bu harika bi site helal olsun :)

ada y. 8 Ocak 2015 17:42

süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

ada 8 Ocak 2015 17:25

çok güzel anlatıyo

ayşenur 6 Ocak 2015 19:15

gerçekten süper bir site burdan çalıştım ve 100 aldım süpeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer

Doğu B. 6 Ocak 2015 14:52

Güzel olmuş Teşekkürler İşşallah İyi Not Alırım

berrin b. 4 Ocak 2015 15:04

çok güzel bir site yarın sınavım var çok iyi hazırlandım 100 alacağıma inanıyorum

hilal 2 Ocak 2015 13:06

süper site çok iyi

tuğçe g. 2 Ocak 2015 11:56

sağ olun 100 aldım teşekkür ederim

ömer f. 2 Ocak 2015 10:28

harikasınız

zeynep g. 31 Aralık 2014 10:59

İngilizce sınavım varrrrr umarım iyiiii bir not alabilirimmmm

mert g. 31 Aralık 2014 08:00

cok güzel olmuş elinize sağlık bu cocukların
hayatı

eda 30 Aralık 2014 18:36

süper

Miray Y. 30 Aralık 2014 13:58

çok güzel anlatmışsınız.Ellerinize sağlık bunu başka sitede açın rekor kırar.

tuna t. 30 Aralık 2014 00:32

İyi site 100 aldıcağım

Aleyna 29 Aralık 2014 21:43

Tebrik ederim daha ilk konuda arkadaşlarıma önerdim çok güel ve ayrıntılı anlatıyorsunuz :)

reyhan ç. 29 Aralık 2014 20:32

ya ben bu kadar iyi bir site görmedim aradığım her şey var bu siteyi yazana varya ne kadar teşekkür etsem azdır la sizi çok seviyorum artık hep bu siteden çalışcam yubiii

irem s. 29 Aralık 2014 19:51

çok güzelmiş bu site

halil k. 29 Aralık 2014 14:51

yazılıma yardımcı olamadınız

İdil Y. 28 Aralık 2014 21:05

Teşekkürler çok işime yaradı.

bne 27 Aralık 2014 11:20

ya wallaha sizin siteniz süper ingilizceden 1. yazılı 97 2. yazılı 95
süpersiniz

Berkay A. 23 Aralık 2014 10:02

güzel bir site

deniz k. 22 Aralık 2014 20:49

size nasıl teşekkür edebilirim bilmiyorum ama harika bir yazı yazmışsınız bizim öğretmen bile böyle anlatamaz

almilla 22 Aralık 2014 20:04

Çok teşekkur ederim inş. 100 alirim yarinki yazilidan

irem :. 22 Aralık 2014 19:32

bu site bana çok yardımcı oldu umarım yarınki sınavdan yüksek not alırım...allahım inşalah......amin......<3

misafir 20 Aralık 2014 18:23

çok tşk 100 aldım

buse b. 16 Aralık 2014 17:03

güzel olmuuuuuuuuuuuş tenk you

havVA 9 Aralık 2014 19:37

100 aldım sagolun

derya b. 7 Aralık 2014 19:55

saolun yarın sınavım var acayip derecede KORKUYORUM...

rafettunahan k. 2 Aralık 2014 11:15

busite konu anlatımlarıı çoiyi yapıyor herkes bencebusiteyi kullanmalı

meleknur a. 30 Kasım 2014 19:54

okey

zeynep ç. 27 Kasım 2014 22:25

asdas 1000000000000000000000 aldım sasa

kaan 24 Kasım 2014 14:42

This site is really perfect. Thanks for everythings.

begüm 21 Kasım 2014 17:07

ben hayatımdda ingilizceyi bukadar iyi anlamamıştım sağolun cok tsk

fzy 19 Kasım 2014 20:38

Gerçekten anlatım güzel bu siteden çalıştığım için mutluyum

mira s. 19 Kasım 2014 20:31

Çok güzellllll

karakumru 19 Kasım 2014 14:13

harika

özge 18 Kasım 2014 23:35

inşallah 100 alırım

can c. 18 Kasım 2014 22:26

yarın sınavım var işalah güzel alırım

nikoo 18 Kasım 2014 20:22

çok süper good happy

hoppa d. 18 Kasım 2014 18:57

çok iyi güzel olmuş 100 belki alırım yarın yazılım var

şeyma 18 Kasım 2014 11:18

GUZELE BENZİYOR BİRAZDA AKLIMIZA YERLEŞİRSE SINAV 100

emir 17 Kasım 2014 20:02

yarın 24 kasım 2014 sınavım var çok işime yarayacak

s.vefa 17 Kasım 2014 19:26

bu bilgileri aklımızada da yazın bence

H.EFE 17 Kasım 2014 17:25

güzel olmuş sınavdan 100 alırsam bu siteyi kuran herkese hakkım helal olsun

Sait 16 Kasım 2014 21:29

tşrk yarın sınavım vardı çok yardımcı oldu

kemal k. 16 Kasım 2014 19:42

her sınawdan 0 aldım

mehmetF 16 Kasım 2014 19:31

çok güzel olmuş

sıla ç. 16 Kasım 2014 14:28

çok şahane

misafir k. 16 Kasım 2014 13:01

bilginiz için çok amA ÇOK TŞK EDERİM 3>

prenses 14 Kasım 2014 19:56

çok güzel tşk ederim ama keşke sınavım olduğu zaman bu siteyi bulsaydım sınavdan 56 aldım :(

tuğba k. 14 Kasım 2014 12:06

Anlatımınızı çok beğendim derslerde çok işime yaradı çook teşekkür ederim

isim v. 13 Kasım 2014 20:31

bu siteden çalıştım ve 95 aldım tşkr

mekselina k. 13 Kasım 2014 20:29

geçekten harika .zaten bu siteye güvenim sonsuz .kaç senedir burdan çalısıyorum .hem de test ve konu anlatımlı bir site.işallah yarın yüksek bir not alırım sınavdan.

isimsiz 11 Kasım 2014 21:07

Yarın sınavım var.Kesin 100 alırım. Gerçekten çok yardımcı oldu.Teşekkür ederim.

ebru r. 11 Kasım 2014 20:27

gzl anlatmış ama inşallah işime yarar üff ya hoca benden 100 bekliyo

Sude D. 11 Kasım 2014 20:17

Çok yardımcı oldu ytarında benim ingilizce sınavım var inşallah buradan çalıştım ya notum iyi gelir çalışmasaydım kötü olurdu.

begüm a. 11 Kasım 2014 17:08

açıkcası ben beğenmedim

sıla d. 10 Kasım 2014 20:30

yarı quizim var 1 ve 2 üniteler iyi çalışmam lazım

gizem . 10 Kasım 2014 20:19

çok güzel olmuş yarın sınavım var işl 100 alırım

ece 10 Kasım 2014 17:57

Çok beğendim 100alırım inşallah
Saolun

İsimsiz 10 Kasım 2014 10:50

Saol çok yardımcı oldu

berkay i. 9 Kasım 2014 22:11

sınavdan bunun sayesinde 91 aldım

yağiz 9 Kasım 2014 16:13

sinawdan31 aldim ulan hicguzeldegil

Hasan Y. 9 Kasım 2014 15:21

Çok güzel olmuş, inşallah 100 alırım

oğuz y. 8 Kasım 2014 19:42

teşekürler bu bilgileri verdiğiniz için yazılarıma katkınız olacak thanks

charly 6 Kasım 2014 23:15

çok teşekkürler

rht 6 Kasım 2014 21:10

ÇOOK GÜZELMİİŞ

esin 6 Kasım 2014 20:40

harika birşey inşallah sınavdan 100 alırım

messi 6 Kasım 2014 19:20

Çoookk güzel beya

DAMLA 6 Kasım 2014 18:37

Çok sağolun sayenizde 100 alacağım.

ahmet b. 6 Kasım 2014 17:01

bu site sınavdan 94 almama çok yardımcı oldu

DİLAN Y. 6 Kasım 2014 09:23

çok güzel bir site ve yararlı işalah sınavdan 100-90 alırım EN GÜZEL OKUL ÇERMİKTE ATATÜRK ORTA OKULU

ronaldo 5 Kasım 2014 21:25

Fantastic

Emre B. 5 Kasım 2014 20:51

Çok güz bir şey inşallah sınavdan 100 alırım

koray c. 5 Kasım 2014 19:56

valla ço beğendim

alper 5 Kasım 2014 18:31

işşalla 90 100 arası alırım teşekkkürler ama içinde gibide olmaliydı

Adem Ş. 5 Kasım 2014 14:30

Çok guzel hazırlamışsınız ama videolu da olsaydı daha güzel olurdu ama yine de beğendim.

ege 4 Kasım 2014 16:59

umarım 90-100 arası alırım

ayşe g. 4 Kasım 2014 15:05

ya çok güzel inşallah sınavdan 100
alırım

berat c. 4 Kasım 2014 12:21

süper bize gelip ders anlatın hocan

zeynep s. 3 Kasım 2014 21:42

sınadan düşük alacağım umudum yok....

Elisabeth c. 3 Kasım 2014 17:00

Thank you hikmet ince

ceyda 3 Kasım 2014 09:53

harika bir site çok yararlı....

OSM 2 Kasım 2014 21:53

tek kelımeyle muthıs tskler

Rana T. 2 Kasım 2014 20:55

TEŞŞEKKÜR EDERİM derslerime çok yardımcı olacağına inanıyorum sınavımdan da 100 bekliyorum.

boşver i. 2 Kasım 2014 17:41

Yha çok teşekkürler inşşllah sınavdan yüksek alırım

ılgın 2 Kasım 2014 13:15

Konu anlatımları gerçekten güzel

hakan 1 Kasım 2014 12:56

umarım 100 alırm

muhibe 31 Ekim 2014 19:46

teşekür edrim

Büşra A. 30 Ekim 2014 22:00

Bence güzel ama çok yüksek bir puan beklemiyorum inşallah iyi bir puan alırım. aramızda kalsın sosyal bilgilerden 20 aldım.

ENES 30 Ekim 2014 20:25

SINAVDAN 99 ALDIM :d

Melda 30 Ekim 2014 19:38

çok teşekkürler.yarın deneme sınavım vardı çok yardımcı oldu.

Emir L. 29 Ekim 2014 22:01

Bence başarılı olmuş 85+ alırım 85- almam muhtemelen.

SUDE K. 29 Ekim 2014 17:23

Bravo iyişallah 100 alırım diyicem ama çok fazla beklemiyorum

fatma . 29 Ekim 2014 16:37

sade kelimeleri yazsanız daha güzel
olcak

Alperen K. 29 Ekim 2014 12:28

çok güzel

rana u. 28 Ekim 2014 18:13

çok güzel konu anlatım

m.efe t. 27 Ekim 2014 22:38

çok saol süper yazmışsınız

hira d. 26 Ekim 2014 18:40

Denemedim ama yorumları okuyunca okumak istedim ve okudum inşallah 100 alırım.

tunahan 26 Ekim 2014 14:05

çok güzel ama uzun olduğu için yazmakta zorlandım ama not 100

faris 26 Ekim 2014 10:43

harika anlatım teşekkürler

ebru 25 Ekim 2014 13:45

harika anlatım tebrikler

emreozdemir 25 Ekim 2014 12:37

çok sğolun çok güzel morpa bil bunu yapamaz

NHL A. 25 Ekim 2014 08:35

Bana da çok yardımcı oldu.

kiraz m. 24 Ekim 2014 22:56

çok tskr ederim

ad 23 Ekim 2014 17:51

tşk

S.K 23 Ekim 2014 11:09

cok sagolun cok guzeldi tesekur ederim saygilarimla.

nilgün 22 Ekim 2014 19:04

çok üzelmiş tebrikler

sude 22 Ekim 2014 14:46

gerçekten çok güzelmiş yarın sınavım vardı...........

gizem 21 Ekim 2014 22:07

çok teşekkür ederim sınavım fulllllllllll çıktı

cennet 21 Ekim 2014 18:17

süper sınavdan igşallah 100 alırım

G.E. 21 Ekim 2014 17:33

çok güzel vaallaaahi

irem 21 Ekim 2014 17:32

yarın sınavım var çok iyi

elif k. 16 Ekim 2014 19:44

çok iyi not aldım 20 ilkdafa

rana 15 Ekim 2014 20:24

cok guxel

ERAY 12 Ekim 2014 18:50

Vallahi çok güzelmiş sınavdan 100 aldım

berat 12 Ekim 2014 12:34

Çok iyi ingil 100 aldım

cidem 11 Ekim 2014 14:41

merhaba.
2014 - 2015 eğitim yılı güncel müfredat mı bu bilgiler.

Teşekkkür ederim.

kardelen ş. 11 Ekim 2014 09:32

çok beğendim böyle siteler bulmak çok zor çok yardımcı ldu bunu yapan kişi bin yaşasın

Busenur S. 10 Ekim 2014 21:06

Gerçektende öyle çok yardımcı oluyo.

melis ö. 9 Ekim 2014 22:14

Yarın quizim vardı bu bilgiler çok gerekli çok ama çok teşekkür ederim

pelin 8 Ekim 2014 16:51

ingilizce derslerinde ve sınavlarında çok yardımcı oluyo gerçekten çok güzel olmuş tebrik ediyorum teşekküerler

sude n. 7 Ekim 2014 20:36

gerçekten çok güzel yardımcı oldu yarın sınavım vardı

TUNA B. 7 Ekim 2014 16:36

Çok Güzel Bilgiler Var Derslerimde Yardımcı Oluyor

TUNA B. 7 Ekim 2014 16:34

HİÇ BİŞEY ANLAMADIM AMA TESTLERİ İLE GÜZEL SİTE

Banu 7 Ekim 2014 13:57

Faydalı Bilgiler Kesin Okuyun

CAN T. 3 Ekim 2014 20:29

ÇOOK GÜZELMİİŞ

ÖYKÜ 3 Ekim 2014 13:31

Çok teşekkür ederim.BİLGİ GÜZELE BENZİYOR...

Deniz T. 2 Ekim 2014 20:57

Bu çabanız için sizi kutlarım. Derste öğrendiklerimi burada pekiştiriyorum. Sonra da sınavlarınıza katılıp kendimi ölçüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz
Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.Son Haberler
  • Ortaokul 8. Sınıf 5. Ünite (The Internet) Konu Anlatımı - 3 (Yeni) : Frequency Adverbs (Süreklilik Zarfları) Yayınlandı. 4 Ocak 2016
  • Ortaokul 8. Sınıf 5. Ünite (The Internet) Konu Anlatımı - 2 (Yeni) : The Near Future Tense (Yakın Gelecek Zaman) Yayınlandı. 4 Ocak 2016
  • 4. Sınıf İngilizce 5. Ünite (My Day) TEOG DENEME SINAVI - 1 Yayınlandı. 27 Aralık 2015
  • Ortaokul 8. Sınıf 5. Ünite (The Internet) Konu Anlatımı - 1 (Yeni) : Vocabulary (Kelime Listesi) Yayınlandı. 13 Aralık 2015
  • 4. Sınıf İngilizce 3. Ünite (Free Time) TEOG DENEME SINAVI - 1 Yayınlandı. 22 Kasım 2015
ÖNEMLİ UYARI

Sitemizdeki içeriği izinsiz kopyalayıp yayınlamaya müsade edilmemektedir.

İngilizce test ve konu anlatımlarımız, MEB onaylı kitaplarımızın içeriği olup yayın hakları Ali Hikmet İNCE'ye aittir.