- İngilizce Oyunlar Bölümünde İlkokul 2. ve 3. Sınıf Yayında ... - Kıymetli Öğretmenlerimiz; Konu anlatımlarını ve testleri akıllı tahta yardımıyla sınıflarınızda ücretsiz, güvenle ve zevkle kullanabilirsiniz ... - Konu anlatımlarımızı ve testlerimizi beğendiyseniz, Facebook ve Twitter'da arkadaşlarınıza duyurabilirsiniz ...

Ortaokul 5. Sınıf 1. Ünite My Daily Routines Konu Anlatımı 1. Bölüm : The Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman)

The Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman)


Her gün yapılan veya sık sık tekrarlanan, bu yüzden de alışkanlık haline gelmiş eylemlerin anlatılmasını öğreneceğiz. Aşağıdaki örnekleri dikkatle inceleyiniz.


I have lunch at school canteen.(Ben, öğle yemeğini okul kantininde yerim.)
He goes to school at eight o’clock.(O, saat sekizde okula gider.)
You do your homework at home.(Sen, ödevini evde yaparsın.)
We watch television at eight o’clock.(Biz, saat sekizde televizyon seyrederiz.)
She plays chess in the afternoons.(O, öğleden sonraları satranç oynar.)
My first lesson starts at nine o’clock.(Benim birinci dersim, saat dokuzda başlar.)
I arrive home at half past seven.(Ben, yedi buçukta eve varırım.)
Suna goes to bed at about ten.(Suna, saat ona doğru (on civarında) yatmaya gider.)
I brush my teeth every day.(Ben, her gün dişlerimi fırçalarım.)
You read a book on weekdays.(Sen, hafta içi günlerde (bir) kitap okursun.)

İngilizce’de bu yapıya The Simple Present Tense denir. Bu kipi, Türkçe’ye Basit Geniş Zaman diye çevirebiliriz.

Geniş zaman kipiyle kurulmuş, öznesi üçüncü tekil kişi (hesheit …) olan olumlu bir cümlenin fiili sonuna - s- es- ies eklerinden birisini alır. Fiillerin çoğunun sonuna - s eklenir.


Hakan gets up at eight o’clock.(Hakan, saat sekizde kalkar.)
Aysu returns home at five o’clock.(Aysu, saat beşte eve döner.)
Your cat sleeps on the sofa.(Kedin, divanın üzerinde uyur.)

Son hecesi - ch- sh veya - x ile biten fiillerin sonuna – es eki getirilir.

My sister watches television after school.(Kız kardeşim, okuldan sonra televizyon seyreder.)
My mother washes the dishes every day.(Annem, her gün bulaşık yıkar.)
Ahmet fixes my bicycle every month.(Ahmet, her ay benim bisikletimi onarır.)

Sonu – o ile biten go ve do fiileri de – es eki alırlar:

Suna goes to school on weekdays.(Suna, hafta içi günlerde okula gider.)
Halil does his homework at home.(Halil, ödevini evde yapar.)

Sonuna ek getirilmeyen have fiili de has olarak değişir.

Robert has breakfast at home.(Robert, evde kahvaltı yapar.)
Hülya has a bath every day.(Hülya, her gün yıkanır.)

Son iki harfi sessiz, son harfi – y olan fiilde bu harf kalkar ve yerine – ies eki getirilir.

Jill studies her lessons every day.(Jill, her gün derslerine çalışır.)
A pilot flies a plane.(Pilot, uçağı uçurur.)
Hakan tries to learn French at school.(Hakan, okulda Fransızca öğrenmeyi deniyor.)

Fiilin sonu – y ile bitiyorsa, ondan bir önceki harf sesli ise sonuna – s getirilir.

Hikmet pays for the tickets every week.(Hakan, her hafta biletlerin parasını öder.)


Basit Şimdiki Zaman’da olumlu bir cümle şöyle kurulur:
Subject + verb1 + time expressions.
(Subject: özne; verb: fiil; time expressions: zaman zarfı, demektir.)Olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz.


The Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman)da kullanılan Frequency Adverbs (Tekrar (Yineleme)İfade Eden Zaman Zarfları)nı da görelim.


I always get up early in the mornings.(Ben, sabahları daima erken kalkarım.)
She always get on the school bus.(O, daima servis otobüsüne biner.)
We usually watch television after school.(Biz, genellikle okuldan sonra televizyon seyrederiz.)
Hakan usually does his homework at home.(Hasan, genellikle ödevini evde yapar.) 
Suna sometimes surfs in the Internet. (Suna, bazen internette sörf yapar.) 
You sometimes walk in the park. (Sen, bazen parkta yürürsün.)


Cümle; do veya does yardımcı fiillerinden birisi ile başlıyorsa, soru halindedir.
Yardımcı fiiller şu özneler ile kullanılırlar:
Does – hesheitdo – youweyouthey … 
Main verb (asıl fiil) birinci halde (present form)dir.


Do you get up very early?(Sen, çok erken kalkar mısın?)
Do they drink milk every morning?(Onlar, her sabah süt içerler mi?)
Does he play tennis on Sundays?(O, pazar günleri tenis oynar mı?)
Do you get dressed at seven o’clock?(Sen, saat yedide giyinir misin?)
Does she have breakfast at home?(O, evde kahvaltı yapar mı?)
Do classes at school start at 7.30?(Okulda dersler yedi buçukta başlar mı?)
Does she play chess in the afternoons?(O, öğleden sonraları satranç oynar mı?)
Does he wake up late every day?(O, her gün geç uyanır mı?)
Do you do your homework at home?(Sen, ödevini evde mi yaparsın?)
Does Roy go to bed at ten o’clock?(Roy, saat onda yatmaya gider mi?)

Yardımcı fiiller, olumsuzluk eki not ile do + not don’tdoes + not = doesn’t şeklinde birleşik yazılırlar. Bu yapı, her gün veya sık yapılmayan eylemlerin anlatılmasında kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

I don’t have lunch at school canteen.(Ben, öğle yemeğini okul kantininde yemem.)
He doesn’t go to school at eight o’clock.(O, saat sekizde okula gitmez.)
You don’t do your homework at home.(Sen, ödevini evde yapmazsın.)
We don’t watch television at eight o’clock.(Biz, saat sekizde televizyon seyretmeyiz.)
She doesn’t play chess in the afternoons.(O, öğleden sonraları satranç oynamaz.)
My first lesson doesn’t start at nine o’clock.(Benim ilk dersim, saat dokuzda başlamaz.)
I don’t arrive home at half past seven.(Ben, saat yedide eve varmam.)
Suna doesn’t go to bed at about ten.(Suna, saat ona doğru yatmaya gitmez.)
I don’t brush my teeth three times a day.(Ben, dişlerimi günde üç defa fırçalamam.)
You don’t read a book on weekdays.(Sen, hafta içi günlerde bir kitap okumazsın.)

Question words (soru kelimeleri) ile yapılan şu örnekleri de inceleyiniz.

What do you do every morning?(Her sabah ne yaparsın?)
I get up early every morning.(Ben, her sabah erken kalkarım.)
What time do you have breakfast?(Saat kaçta kahvaltı yaparsın?)
I have breakfast at eight o’clock.(Ben saat sekizde kahvaltı yaparım.)
What time does the first lesson begin?(İlk ders saat kaçta başlar?)
The first lesson begins at half past eight.(İlk ders sekiz buçukta başlar.)
When does your brother get out of the bed?(Erkek kardeşin ne zaman yataktan kalkar?)
He gets out of the bed at ten o’clock.(O saat onda yataktan kalkar.)
How do you go to school on weekdays?(Hafta içi günlerde okula nasıl gidersin?)
I go to school by school bus. (Ben okula servis otobüsü ile giderim.)
Where do you eat your lunch every day?(Hergün öğle yemeğini nerede yersin?)
I eat my lunch at school canteen.(Ben öğle yemeğini okul kantininde yerim.)
Who gets up early at your home?(Sizin evde kim erken kalkar?)
My father gets up early at my home. (Bizim evde babam erken kalkar.)
Who do you have dinner with?(Akşam yemeğini kiminle yiyeceksin?)
I have dinner with my family.(Ben akşam yemeğini ailemle yiyeceğim.)

Bu zaman kipinde en çok kullanılan time expressions (zaman zarfları) şunlardır: Every day (her gün), every morning (her sabah), every evening (her akşam), every Monday, etc. (her pazartesi, vs.), every night, etc. (her gece, vs.), in the morning (sabahleyin), in the afternoon (öğleden sonra), in the evening (akşamleyin), in January (ocak ayında), in spring (ilk baharda), on Friday (Cuma günü), at seven o’clock (saat yedide) gibi …
Time expressions (zaman zarfları) genellikle cümle sonunda yer alırlar.


Telling The Time (Zamanı Söyleme)


What time is it?
 ve What is the time? sorularının anlamı (Saat kaç?)tır.
Saatin kaç olduğu What time is it? (Saat kaç?) veya What is the time? (Saat kaç?) sorulardan birisi ile öğrenilebilir. Örnekleri inceleyiniz.


What time is it?(Saat kaç?)
It is (a) quarter past two.(Saat ikiyi çeyrek geçiyor.)
What time is it?(Saat kaç?)
It is (a) quarter to ten.(Saat ona çeyrek var.)
What is the time?(Saat kaç?)
It is (a) quarter past five.(Saat beşi çeyrek geçiyor.)
What is the time?(Saat kaç?)
It is (a) quarter to eleven.(Saat on bire çeyrek var.)

Tam saatleri söylerken It is __________ o’clock. kalıbı kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir. Örnekleri inceleyiniz.

It is one o’clock. (Saat bir.)It is three o’clock. (Saat üç.)
It is two o’clock. (Saat iki.)It is four o’clock. (Saat dört.)

Yarım saatler It is half past __________  . kalıbı ile söylenir. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.

It is half past one. (Saat bir buçuk.)It is half past three. (Saat üç buçuk.)
It is half past two. (Saat iki buçuk.)It is half past six. (Saat altı buçuk.)

It is (a) quarter past __________  . kalıbı on beş dakika (çeyrek) geçe saatler için kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.

It is (a) quarter past two.(Saat ikiyi çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter past four.(Saat dördü çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter past twelve.(Saat on ikiyi çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter past six.(Saat altıyı çeyrek geçiyor.)

It is (a) quarter to ___________  . kalıbı on beş dakika (çeyrek) kala saatler için kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.

It is (a) quarter to one.(Saat bire çeyrek var.)
It is (a) quarter to nine.(Saat dokuza çeyrek var.)
It is (a) quarter to six.(Saat altıya çeyrek var.)
It is (a) quarter to eleven.(Saat on bire çeyrek var.)

Dakika bildirerek saat söylerken var için to, geçe için past kullanılır.

It is twenty to four.(Dörde yirmi (dakika) var.)
It is ten to ten. (Ona on (dakika) var.)
It is fourteen to one.(Bire ondört (dakika) var.)
It is twelve to eight. (Sekize on iki (dakika) var.)
It is twenty - five past ten.(Onu yirmi beş (dakika) geçiyor.)
It is eleven past two.(İkiyi on bir (dakika) geçiyor.)
It is seven past nine.(Dokuzu yedi (dakika) geçiyor.)
It is twenty - two past ten.(Onu yirmi iki (dakika) geçiyor.)


(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce'ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)


Bu İngilizce konu anlatımı 136,048 kez okundu.

Yorumlarınız

Yazmama g. 30 October 2016 20:56

Beğendim çok güzel ama keşke hepsi saatrle ilgili olsaydı

1555 30 October 2016 15:09

siteye iyiki girmişim sınavımdan 100 aldım çok teşekür ederim siteye """teşeküler"""

yağmur 30 October 2016 13:14

süper bişi herkese tavsiye ederim bence bu siteyi deneyin """İNGİLİZCEDE""

1555 29 October 2016 19:27

çok bilgili ve yazılıda 100 alcam """" inşalah""""

Tuana s. 20 October 2016 21:48

Aradığım şeyler burada yok

yağız u. 20 October 2016 19:33

çok iyi bir site tavsiye ederim

Yigit 18 October 2016 21:28

Çok guzel hoca beğendi

ONUR R. 13 October 2016 19:31

SÜPER DOSTLAR

ISIL D. 9 October 2016 18:18

Tek kelimeyle MUHTEŞEM.

adımı v. 7 October 2016 19:19

çok iyi bayağı işime yaradı

Sude A. 7 October 2016 10:18

Baya iyii

süperrrrrrrrrrrrrr 29 September 2016 09:58

Ben bu siteden iyi site görmedim.Diğer sitelerde"İndir,Kullanıcı Adı Gir,Üye Ol"bir sürü saçma sapan şeyler.Teşekkürler,Soru Matik.....:D

Melek 26 September 2016 20:58

Bu site çok güzel herkeze tafsiye ediyorum yarın ki İngilizce sınavından inşallah 100 alırım

ZEHRA K. 26 September 2016 16:57

HARIKA SUPER BEGENDIM 10 PUAN ALDIM TESEKURLERRR☺

naz g. 19 September 2016 15:22

çok güzel ve çok akıcı bir site teşekürler

Melek M. 19 August 2016 17:00

Cooooook güzel bu site sayesinde sınavlardan 100 almıştım yaz tatilinde tekrar yapıyorum

quaterbilmii@ g. 18 August 2016 20:39

arkadaşlar çok güzel kesin bu siteye girin ad soyada yazdığım bir hesap değil öylesine yazdım:) :)

quaterbilmii@ g. 18 August 2016 20:36

ben ezberliyemiym ama güzel bence herkes bu siteye bakmalı ama puanlamam 4 yıldız çünkü ben ezberliyemiyim işte yoksa güzelmiş

beyza ö. 15 August 2016 17:29

güzel anlatılmış beğendim

Rayna Ö. 3 August 2016 13:52

Bu site harkilade muhteşem.Çok ama çok teşekkür ederim.Allah razı Olsun.Artık İngilizceme kimse laf atamaz

JANTİNAY 17 May 2016 20:59

PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKK BEĞENMEDİM AMA 100 VE99 ALDIM

gulsum d. 10 May 2016 20:30

Çok guzell yarin onemli sinavim var good by

numluk 9 May 2016 19:47

çok güzel

tülay 23 March 2016 22:24

çoooooooook güzel bir site herkese tavsiye ederim 02

sude 14 March 2016 23:46

Çok güzel tam istediğim site inşallah sınavdan 100 alırım

zeynep V. 22 February 2016 18:27

süper birşey bu ya
herkese öneririm

ısparta 5 February 2016 18:34

thenk you çok güzel bir site sayenizde sınıvlarımdan 98 97 95 aldım

ahmet" 3 February 2016 11:50

çok güzel bir site çok beyedim kötü amaçlı deyil

TAME Y. 27 January 2016 17:45

Thank you werimaç

sen 25 January 2016 17:54

çok güzel bir site

samed t. 13 January 2016 17:00

iyi anladım bir daha öğretmenden dayak yemem eyvallah

Melisa Ö. 10 January 2016 21:19

çok teynks

Rana Ş. 10 January 2016 17:28

Bazılarını öğrenmedik ama yinede sınavdan 100 alabilirim
TEŞEKKÜRR

mert 7 January 2016 21:15

acayip guzl

merve ö. 7 January 2016 20:40

Çok güzel bir site yarın sınavım var inşallah 100 alırım

nida c. 6 January 2016 21:31

Thank you werimaç

SAMET G. 5 January 2016 20:52

EVET HER KEZE KATILIYORUM ÇOK GÜZEL

Ece . 4 January 2016 23:26

bence çok güzeldi. bunu been ççok begendim. sizzzde bence sınava burdan çalışa bilirsiniz

nisnis 2 January 2016 17:31

güzel bir site kardeşimin buradan çalışmasını öneriyorum...

ahmet 27 December 2015 18:56

derslerimi burada yapıyorum

bir d. 27 December 2015 18:02

gercekten bravoluk tebrik ederim

sedayett 26 December 2015 20:14

çokteşekürler sınavdan 100 alıcam

HAKTAN Y. 23 December 2015 21:06

Bu çabanız için sizi kutlarım. Derste öğrendiklerimi burada pekiştiriyorum. Sonra da sınavlarınıza katılıp kendimi ölçüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

busra 14 December 2015 20:56

bencede super seyler var

miraç 9 December 2015 22:44

saolun eminim yüksek not alacam

sanane 9 December 2015 20:40

güzel bir site olmuş keşke her sınava calısırken boyle siteler onume ciksa emegi gecen her kesin yolu açık olsunkötülükleri varsa hamen düzelsin YARABBİM

Ekim D. 9 December 2015 20:27

Gerçekten çok güzel bir site.

kerim f. 7 December 2015 19:48

çok ama çok güzel tavsiye ederim

türkler 7 December 2015 19:47

çok güzel arkadaşlar tavsiye ederim :).yuppppppppppppppppppppppiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii yüz aldım

listen t. 3 December 2015 15:58

çok güzel bir bilgi yarın ingilizce sınavım var işallah sayesinize 100 alıcam hadi bbbbyyy

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.