YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

Ortaokul 5. Sınıf 1. Ünite My Daily Routines Konu Anlatımı 1. Bölüm : The Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman)

The Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman)


Her gün yapılan veya sık sık tekrarlanan, bu yüzden de alışkanlık haline gelmiş eylemlerin anlatılmasını öğreneceğiz. Aşağıdaki örnekleri dikkatle inceleyiniz.


I have lunch at school canteen.(Ben, öğle yemeğini okul kantininde yerim.)
He goes to school at eight o’clock.(O, saat sekizde okula gider.)
You do your homework at home.(Sen, ödevini evde yaparsın.)
We watch television at eight o’clock.(Biz, saat sekizde televizyon seyrederiz.)
She plays chess in the afternoons.(O, öğleden sonraları satranç oynar.)
My first lesson starts at nine o’clock.(Benim birinci dersim, saat dokuzda başlar.)
I arrive home at half past seven.(Ben, yedi buçukta eve varırım.)
Suna goes to bed at about ten.(Suna, saat ona doğru (on civarında) yatmaya gider.)
I brush my teeth every day.(Ben, her gün dişlerimi fırçalarım.)
You read a book on weekdays.(Sen, hafta içi günlerde (bir) kitap okursun.)

İngilizce’de bu yapıya The Simple Present Tense denir. Bu kipi, Türkçe’ye Basit Geniş Zaman diye çevirebiliriz.

Geniş zaman kipiyle kurulmuş, öznesi üçüncü tekil kişi (hesheit …) olan olumlu bir cümlenin fiili sonuna - s- es- ies eklerinden birisini alır. Fiillerin çoğunun sonuna - s eklenir.


Hakan gets up at eight o’clock.(Hakan, saat sekizde kalkar.)
Aysu returns home at five o’clock.(Aysu, saat beşte eve döner.)
Your cat sleeps on the sofa.(Kedin, divanın üzerinde uyur.)

Son hecesi - ch- sh veya - x ile biten fiillerin sonuna – es eki getirilir.

My sister watches television after school.(Kız kardeşim, okuldan sonra televizyon seyreder.)
My mother washes the dishes every day.(Annem, her gün bulaşık yıkar.)
Ahmet fixes my bicycle every month.(Ahmet, her ay benim bisikletimi onarır.)

Sonu – o ile biten go ve do fiileri de – es eki alırlar:

Suna goes to school on weekdays.(Suna, hafta içi günlerde okula gider.)
Halil does his homework at home.(Halil, ödevini evde yapar.)

Sonuna ek getirilmeyen have fiili de has olarak değişir.

Robert has breakfast at home.(Robert, evde kahvaltı yapar.)
Hülya has a bath every day.(Hülya, her gün yıkanır.)

Son iki harfi sessiz, son harfi – y olan fiilde bu harf kalkar ve yerine – ies eki getirilir.

Jill studies her lessons every day.(Jill, her gün derslerine çalışır.)
A pilot flies a plane.(Pilot, uçağı uçurur.)
Hakan tries to learn French at school.(Hakan, okulda Fransızca öğrenmeyi deniyor.)

Fiilin sonu – y ile bitiyorsa, ondan bir önceki harf sesli ise sonuna – s getirilir.

Hikmet pays for the tickets every week.(Hakan, her hafta biletlerin parasını öder.)


Basit Şimdiki Zaman’da olumlu bir cümle şöyle kurulur:
Subject + verb1 + time expressions.
(Subject: özne; verb: fiil; time expressions: zaman zarfı, demektir.)Olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz.


The Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman)da kullanılan Frequency Adverbs (Tekrar (Yineleme)İfade Eden Zaman Zarfları)nı da görelim.


I always get up early in the mornings.(Ben, sabahları daima erken kalkarım.)
She always get on the school bus.(O, daima servis otobüsüne biner.)
We usually watch television after school.(Biz, genellikle okuldan sonra televizyon seyrederiz.)
Hakan usually does his homework at home.(Hasan, genellikle ödevini evde yapar.) 
Suna sometimes surfs in the Internet. (Suna, bazen internette sörf yapar.) 
You sometimes walk in the park. (Sen, bazen parkta yürürsün.)


Cümle; do veya does yardımcı fiillerinden birisi ile başlıyorsa, soru halindedir.
Yardımcı fiiller şu özneler ile kullanılırlar:
Does – hesheitdo – youweyouthey … 
Main verb (asıl fiil) birinci halde (present form)dir.


Do you get up very early?(Sen, çok erken kalkar mısın?)
Do they drink milk every morning?(Onlar, her sabah süt içerler mi?)
Does he play tennis on Sundays?(O, pazar günleri tenis oynar mı?)
Do you get dressed at seven o’clock?(Sen, saat yedide giyinir misin?)
Does she have breakfast at home?(O, evde kahvaltı yapar mı?)
Do classes at school start at 7.30?(Okulda dersler yedi buçukta başlar mı?)
Does she play chess in the afternoons?(O, öğleden sonraları satranç oynar mı?)
Does he wake up late every day?(O, her gün geç uyanır mı?)
Do you do your homework at home?(Sen, ödevini evde mi yaparsın?)
Does Roy go to bed at ten o’clock?(Roy, saat onda yatmaya gider mi?)

Yardımcı fiiller, olumsuzluk eki not ile do + not don’tdoes + not = doesn’t şeklinde birleşik yazılırlar. Bu yapı, her gün veya sık yapılmayan eylemlerin anlatılmasında kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

I don’t have lunch at school canteen.(Ben, öğle yemeğini okul kantininde yemem.)
He doesn’t go to school at eight o’clock.(O, saat sekizde okula gitmez.)
You don’t do your homework at home.(Sen, ödevini evde yapmazsın.)
We don’t watch television at eight o’clock.(Biz, saat sekizde televizyon seyretmeyiz.)
She doesn’t play chess in the afternoons.(O, öğleden sonraları satranç oynamaz.)
My first lesson doesn’t start at nine o’clock.(Benim ilk dersim, saat dokuzda başlamaz.)
I don’t arrive home at half past seven.(Ben, saat yedide eve varmam.)
Suna doesn’t go to bed at about ten.(Suna, saat ona doğru yatmaya gitmez.)
I don’t brush my teeth three times a day.(Ben, dişlerimi günde üç defa fırçalamam.)
You don’t read a book on weekdays.(Sen, hafta içi günlerde bir kitap okumazsın.)

Question words (soru kelimeleri) ile yapılan şu örnekleri de inceleyiniz.

What do you do every morning?(Her sabah ne yaparsın?)
I get up early every morning.(Ben, her sabah erken kalkarım.)
What time do you have breakfast?(Saat kaçta kahvaltı yaparsın?)
I have breakfast at eight o’clock.(Ben saat sekizde kahvaltı yaparım.)
What time does the first lesson begin?(İlk ders saat kaçta başlar?)
The first lesson begins at half past eight.(İlk ders sekiz buçukta başlar.)
When does your brother get out of the bed?(Erkek kardeşin ne zaman yataktan kalkar?)
He gets out of the bed at ten o’clock.(O saat onda yataktan kalkar.)
How do you go to school on weekdays?(Hafta içi günlerde okula nasıl gidersin?)
I go to school by school bus. (Ben okula servis otobüsü ile giderim.)
Where do you eat your lunch every day?(Hergün öğle yemeğini nerede yersin?)
I eat my lunch at school canteen.(Ben öğle yemeğini okul kantininde yerim.)
Who gets up early at your home?(Sizin evde kim erken kalkar?)
My father gets up early at my home. (Bizim evde babam erken kalkar.)
Who do you have dinner with?(Akşam yemeğini kiminle yiyeceksin?)
I have dinner with my family.(Ben akşam yemeğini ailemle yiyeceğim.)

Bu zaman kipinde en çok kullanılan time expressions (zaman zarfları) şunlardır: Every day (her gün), every morning (her sabah), every evening (her akşam), every Monday, etc. (her pazartesi, vs.), every night, etc. (her gece, vs.), in the morning (sabahleyin), in the afternoon (öğleden sonra), in the evening (akşamleyin), in January (ocak ayında), in spring (ilk baharda), on Friday (Cuma günü), at seven o’clock (saat yedide) gibi …
Time expressions (zaman zarfları) genellikle cümle sonunda yer alırlar.


Telling The Time (Zamanı Söyleme)


What time is it?
 ve What is the time? sorularının anlamı (Saat kaç?)tır.
Saatin kaç olduğu What time is it? (Saat kaç?) veya What is the time? (Saat kaç?) sorulardan birisi ile öğrenilebilir. Örnekleri inceleyiniz.


What time is it?(Saat kaç?)
It is (a) quarter past two.(Saat ikiyi çeyrek geçiyor.)
What time is it?(Saat kaç?)
It is (a) quarter to ten.(Saat ona çeyrek var.)
What is the time?(Saat kaç?)
It is (a) quarter past five.(Saat beşi çeyrek geçiyor.)
What is the time?(Saat kaç?)
It is (a) quarter to eleven.(Saat on bire çeyrek var.)

Tam saatleri söylerken It is __________ o’clock. kalıbı kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir. Örnekleri inceleyiniz.

It is one o’clock. (Saat bir.)It is three o’clock. (Saat üç.)
It is two o’clock. (Saat iki.)It is four o’clock. (Saat dört.)

Yarım saatler It is half past __________  . kalıbı ile söylenir. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.

It is half past one. (Saat bir buçuk.)It is half past three. (Saat üç buçuk.)
It is half past two. (Saat iki buçuk.)It is half past six. (Saat altı buçuk.)

It is (a) quarter past __________  . kalıbı on beş dakika (çeyrek) geçe saatler için kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.

It is (a) quarter past two.(Saat ikiyi çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter past four.(Saat dördü çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter past twelve.(Saat on ikiyi çeyrek geçiyor.)
It is (a) quarter past six.(Saat altıyı çeyrek geçiyor.)

It is (a) quarter to ___________  . kalıbı on beş dakika (çeyrek) kala saatler için kullanılır. Noktalı bölüme saati belirten sayı getirilir.

It is (a) quarter to one.(Saat bire çeyrek var.)
It is (a) quarter to nine.(Saat dokuza çeyrek var.)
It is (a) quarter to six.(Saat altıya çeyrek var.)
It is (a) quarter to eleven.(Saat on bire çeyrek var.)

Dakika bildirerek saat söylerken var için to, geçe için past kullanılır.

It is twenty to four.(Dörde yirmi (dakika) var.)
It is ten to ten. (Ona on (dakika) var.)
It is fourteen to one.(Bire ondört (dakika) var.)
It is twelve to eight. (Sekize on iki (dakika) var.)
It is twenty - five past ten.(Onu yirmi beş (dakika) geçiyor.)
It is eleven past two.(İkiyi on bir (dakika) geçiyor.)
It is seven past nine.(Dokuzu yedi (dakika) geçiyor.)
It is twenty - two past ten.(Onu yirmi iki (dakika) geçiyor.)


(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce'ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)


Bu İngilizce konu anlatımı 195,514 kez okundu.

Yorumlarınız

Azad S. 23 Eylül 2018 20:59

5 sınıf İngilizce dersi

Arda 17 Mayıs 2017 22:38

Tesekkürler

ötkür s. 2 Mayıs 2017 20:19

bu site ve anlatımı yapandan ve yapmakta emeği geçen herkesden allah razı olsun hoşçakal.

kader 16 Nisan 2017 17:29

Sınavdan 100 alacağıma eminim

alar g. 12 Nisan 2017 09:23

güzel işime yaradı

şevval 3 Nisan 2017 12:03

good job great

Dahyun 30 Mart 2017 20:00

Proje yapıyorum çok işime yaradı

zeynep t. 25 Mart 2017 19:03

süper çok güzel

Murat A. 10 Mart 2017 19:27

Beğendim çok güzeldi Teşekkürler ederim Çok güzeldi

murat 10 Mart 2017 19:26

Çok güzel

melisa e. 7 Mart 2017 19:30

gerçekten harika bir şey sizde çözün bu konunun keyfini çıkarın

EVREN 31 Ocak 2017 12:11

ÇOK GÜZEL

zeynep A. 17 Ocak 2017 21:29

Muhteşem

zeynep A. 17 Ocak 2017 20:04

SÜPER

zeynep A. 17 Ocak 2017 19:06

Çooook güzel
sınavdan 100 bekliyorum

Mehtap 11 Ocak 2017 23:14

Bayildim

Vincent A. 11 Ocak 2017 20:29

Herkese tavsiye ederim

SAİT N. 11 Ocak 2017 19:31

SSSÜÜÜPPPEEERRR BU SİTE HARİKA İŞALLAH 100 ALIRIM

sevval k. 4 Ocak 2017 21:24

Cok güzel anlatmıs bayıldım inşallah yarın sınavda çok faydasını gôrücem emeğinize sağlık

ela n. 3 Ocak 2017 15:24

çokkkkkkkkkk güzel

abdurrahman g. 24 Aralık 2016 18:32

güzel beğendim inşallah 100 alırım

mert o. 21 Aralık 2016 19:58

Hoca buna 5 tane artı vericek bayıldım ama istediğim gibi degil****

h.bayazıt 11 Aralık 2016 18:47

çok teşekkür ederim yarın sınavı iyi yapabilicem

Msm Ş. 29 Kasım 2016 18:39

Çok teşekkürler

Ekin t. 20 Kasım 2016 23:18

Bencede çok guzel

BÜŞRA Ç. 17 Kasım 2016 14:45

Anlatım şekli çok anlaşılır bir şekilde akıcı olmuş.TEŞEKKÜRLER

Spedirman 14 Kasım 2016 20:28

İyi fena değil

1555 11 Kasım 2016 09:51

bugün ilk yazılımızı olacağız ahmet ince bey sizden çok teşekür ilediyorum

ibrahimcil 10 Kasım 2016 19:25

cooooookkkkkkkiyii 5/A

Listen T. 9 Kasım 2016 22:10

Harikaaaa

S.B 9 Kasım 2016 19:40

Beğendim güzel inşaallah yarın olacak İngilizce sınavından 5 alırım

1794 8 Kasım 2016 21:26

maşşalla valla

aso 8 Kasım 2016 18:05

muhteşemmm

mert e. 8 Kasım 2016 08:15

begendim cok super bise adamlar iyi akıl etmis 100 aldım

BATUHAN 7 Kasım 2016 21:17

EYWALLAH

deniz 7 Kasım 2016 19:44

bu tür siteler her ders için olmalı sade ingilizce için değil sarumatik.com diğer dersler ,içinde site açın

Ali y. 7 Kasım 2016 19:32

Arkadaşlar çok süper burdan çalıştım bakalım yarın ingilizceden sınav var bende yukardaki arkadaşlarıma katılıyorum listen senindemi yarın

Mert g. 7 Kasım 2016 10:05

Benm nugün ingilizce sınavım var çok güzel anlatmış inşallah 100 alırım

Eymo 3 Kasım 2016 18:57

Acayip iyi ve müthiş Sınavdan 100 alırım kesin Pro sunus siz

Yazmama g. 30 Ekim 2016 20:56

Beğendim çok güzel ama keşke hepsi saatrle ilgili olsaydı

1555 30 Ekim 2016 15:09

siteye iyiki girmişim sınavımdan 100 aldım çok teşekür ederim siteye """teşeküler"""

yağmur 30 Ekim 2016 13:14

süper bişi herkese tavsiye ederim bence bu siteyi deneyin """İNGİLİZCEDE""

1555 29 Ekim 2016 19:27

çok bilgili ve yazılıda 100 alcam """" inşalah""""

Tuana s. 20 Ekim 2016 21:48

Aradığım şeyler burada yok

yağız u. 20 Ekim 2016 19:33

çok iyi bir site tavsiye ederim

Yigit 18 Ekim 2016 21:28

Çok guzel hoca beğendi

ONUR R. 13 Ekim 2016 19:31

SÜPER DOSTLAR

ISIL D. 9 Ekim 2016 18:18

Tek kelimeyle MUHTEŞEM.

adımı v. 7 Ekim 2016 19:19

çok iyi bayağı işime yaradı

Sude A. 7 Ekim 2016 10:18

Baya iyii

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.