YENİ PROGRAMA UYGUN KONU ANLATIMLARI VE YEPYENİ TESTLER SORUMATİK.COM.TR'DE ...

Ortaokul 6. Sınıf 9. Ünite (Living Beings) Konu Anlatımı

Living Beings (Canlı Varlıklar) ünitesinde, canlı varlıkları - hayvanlar, bitkiler, vb.ni - tanımayı - tanıtmayı ve fiziksel özelliklerini anlatmayı öğreneceğiz.

Konuya hazırlık soruları ile başlayalım:

Do you like animals? (Hayvanları sever misin?)

What sort of animals do you like?

(Hayvanların hangi türünü seversin?)

Have you got a pet? (Evcil bir hayvanın var mı?)

Can you swim underwater? (Sualtında yüzebilir misin?)

Can you open your eyes underwater? 

(Sualtında gözlerini açabilir misin?)

Do you want to have a pet? (Evcil bir hayvanın olsun ister misin?)

Are they big (small) animals? (Onlar büyük (küçük) hayvanlar mıdır?)

What does a zebra look like? (Bir zebra neye benzer?)

Is a swan a bird or a mammal?

(Kuğu; kuş mudur yoksa memeli (hayvan) mıdır?)

Is a mouse a mammal or a reptile?

(Fare; memeli (hayvan) mıdır yoksa sürüngen midir?)

Where do frogs live? (Kurbağalar nerede yaşar?)

What does ‘paw’ mean? (‘Pençe’ ne demektir?)

How much does an elephant weigh? (Bir filin ağırlığı ne kadardır?)

What do elephants eat? (Filler ne yer?)

Can tortoises run? (Kaplumbağalar koşabilir mi?)

Can cats climb the trees? (Kediler ağaçlara tırmanabilir mi?)

Where do they live? (Nerede yaşarlar?)

What do they eat? (Ne yerler?)

Where do the polar bears live? (Kutup ayıları nerede yaşar?)

Where do crocodiles live? (Timsahlar nerede yaşar?)

What can a parrot do? (Papağan ne yapabilir?)

How much do they weigh? (Ağırlıkları ne kadardır?)

How tall is a male polar bear? (Erkek kutup ayısının boyu ne kadardır?)

How tall is a giraffe? (Zürafanın boyu ne kadardır?)

Which ones have no wings? Kangaroos or pigeons?

(Hangilerinin kanatları yoktur? Kangurular mı yoksa güvercinler mi?)

Which one is a mammal? A bee or a bear?

(Hangisi bir memeli (hayvan)?) (Arı mı yoksa ayı mı?)

Which one is an insert? A spider or a lion?

(Hangisi böcektir? Örümcek mi yoksa aslan mı?)

Which one is a bird? An ant or a pigeon?

(Hangisi kuştur? Karınca mı yoksa güvercin mi?)

Which animal is a reptile? A crocodile or a hippo?

(Hangisi sürüngendir? Timsah mı yoksa suaygırı mı?)

Which vegetables do rabbits eat? (Tavşanlar hangi sebzeleri yer?)

Which animals can walk for three months with no water?

(Hangi hayvanlar susuz (su içmeden) üç ay yürüyebilirler?)

Which animal is people’s best friend?

(Hangi hayvan insanların en iyi arkadaşıdır?)

Which animal has got paws? (Hangi hayvanın pençeleri vardır?)

How do camels carry people? (Develer, insanları nasıl taşır?)

Which ones can fly? Birds or reptiles?

(Hangileri uçabilir? Kuşlar mı yoksa sürüngenler mi?)

Which animal has got a trunk? (Hangi hayvanın hortumu vardır?)

Which animals give milk? (Hangi hayvanlar süt verir?)

Which animals are very hardworking?

(Hangi hayvanlar çok çalışkandır?)

Which animal can speak? (Hangi hayvan konuşabilir?)

Which animals can run very fast? (Hangi hayvanlar çok hızlı koşabilir?)

Which animals live in water? (Hangi hayvanlar sualtında yaşar?)

Which animals live in the water, on land and in the air?

(Hangi hayvan suda, karada ve havada yaşar?)

Which fruit doesn’t grow on trees? (Hangi meyvalar ağaçta yetişmez?)

Which animals give eggs? (Hangi hayvanlar yumurta verir?)

Which animals have got whiskers? (Hangi hayvanların bıyıkları vardır?)

Which ones have no legs? Insects or reptiles?

(Hangilerinin bacakları yoktur? Böcekler mi yoksa sürüngenler mi?)

Which ones have no wings? Kangaroos or pigeons?

(Hangilerinin kanatları yoktur? (Kangurular mı yoksa güvercinler mi?)


Şimdi de örnek cümleleri görelim:

Ants are small insects. (Karıncalar küçük böceklerdir.)

Dogs are good friends. (Köpekler iyi arkadaştır.)

Ants live in groups and they work very hard.

(Karıncalar guruplar halinde yaşarlar ve çok çalışırlar.)

Cats are small animals with soft fur.

(Kediler; yumuşak kürklü küçük hayvanlardır.)

Cats have got small ears, but hey can hear very well.

(Kedilerin küçük kulakları vardır, fakat çok iyi işitebilirler.)

Dogs can smell very well. (Köpekler çok iyi koku alabilirler.)

Cheetahs are big cats. They have got strong legs.

(Çitalar büyük kedilerdir. Güçlü bacakları vardır.)

Cheetahs can run very fast. (Çitalar çok hızlı koşabilirler.)

Owls have got big eyes. (Baykuşların kocaman (iri) gözleri vardır.)

Owls can see very well in the dark.

(Baykuşlar karanlıkta (gece) çok iyi görebilirler.)

Penguins are birds, but they can’t fly.

(Penguenler kuştur, fakat uçamazlar.)

Penguins can swim very well. (Penguenler çok iyi yüzerler.)

Chimpanzees can’t talk, but they can sign languages.

(Şempanzeler konuşamaz, fakat işaret dilini kullanabilirler.)

Ants don’t sleep. (Karıncalar uyumazlar.)

Dolphins sleep with one eye open. (Yunuslar bir gözleri açık uyurlar.)

Dolphins have 100 teeth in their jaws.

(Yunusların cenelerinde yüz diş vardır.)

A snail can sleep for three years. (Sümüklüböcek üç yıl uyuyabilir.)

A large camel can drink 200 litres of water in one day.

(İri bir deve günde ikiyüz litre su içebilir.)

An elephant is almost five tons.

(Bir fil yaklaşık olarak beş ton ağırlığındadır.)

Monkeys are small animals. (Maymunlar küçük hayvanlardır.)

A monkey has got two arms, two legs and a long tail.

(Maymunun iki eli, iki bacağı ve uzun bir kuyruğu vardır.)

Monkeys live in the trees in forests.

(Maymunlar, ormandaki ağaçlarda yaşarlar.)

Monkeys like bananas very much. (Maymunlar buzu çok severler.)

Monkeys can climb up the trees. (Maymunlar ağaçlara tırmanabilirler.)

Owls find their food at night. (Baykuşlar yiyeceklerini gece bulurlar.)

Penguins weigh twenty kilos. (Penguenler yirmi kilo ağırlığındadırlar.)

Cats feed their babies on milk. (Kediler yavrularını sütle besler.)

Pandas can walk on four legs.

(Pandalar dört ayağının üzerinde yürüyebilirler.)

Dolphins can jump three meters out of water.

(Yunuslar suyun üstünde üç metre sıçrayabilirler.)

Ducks can swim well, but they can’t run fast.

(Ördekler iyi yüzebelirler, fakat hızlı koşamazlar.)

Horses can help people, and they can work very hard.

(Atlar; insanlara yardım edebilirler ve çok sıkı çalışabilirler.)

Chickens sit on the eggs, and they have chicks.

(Tavuklar yumurların üzerine oturur ve civcivlere sahip olurlar.)

Dolphins make noises and they can talk to their dolphin friends.

(Yunuslar gürültü yaparlar ve arkadaşları ile konuşabilirler.)

Some insects live on plants and eat leaves.

(Bazı böcekler bitkilerin üzerinde yaşar ve yaprakları yerler.)

Plants get food from soil and water.

(Bitkiler; toprak ve sudan beslenirler.)

A dolphin is a mammal. It has got fins.

(Yunus; memeli bir hayvandır. Yüzgeçleri vardır.)

A crocodile is a reptile. It has got sharp teeth.

(Timsah bir sürüngendir. Keskin dişleri vardır.)

A crocodile lives both in water or on land.

(Timsah hem suda hem de karada yaşar.)

An eagle is a bird. It has got long wings.

(Kartal bir kuştur. Uzun kanatları vardır.)

Eagles live in the mountains. (Kartallar dağlarda yaşarlar.)

I have fins. I can swim. I am a fish.

(Yüzgeçlerim var. Yüzebilirim. Ben bir balığım.)

I sleep in winter. I have got a thick fur. I am a bear.

(Kışın uyurum. Kalın bir kürküm var. Ben bir ayıyım.)

I live in water. I am a mammal. I am a whale.

(Suda yaşarım. Memeli hayvanım. Ben bir balinayım.)

I have short horns and long legs. I am a giraffe.

(Kısa boynuzlarım ve uzun bacaklarım var. Ben bir zürafayım.)

I can talk as a human. I have colourful feathers. I am a parrot.

(İnsan gibi konuşabilirim. Rengarenk tüylerim var. Ben bir papağanım.)

Cats can’t breath under water. (Kediler sualtında nefes alamazlar.)

Turtle can live up to 200 years.

(Kaplumbağa ikiyüz yıldan fazla yaşayabilir.)

Elephants live mainly in Asia and Africa.

(Filler ağırlıklı olarak Asya ve Afrika’da yaşarlar.)

Squirrels live in the trees and like eating nuts.

(Sincaplar ağaçlarda yaşarlar ve fındık yemeyi severler.)

Squirrels have got very nice big tails.

(Sincapların çok hoş büyük kuyrukları vardır.)

Crocodiles are wild and big animals.

(Timsahlar vahşi ve iri hayvanlardır.)

Crocodiles have got very big mouths and very strong tails.

(Timsahların çok büyük ağızları ve çok kuvvetli kuyrukları vardır.)

An ant has got six legs. (Karıncanın altı bacağı vardır.)

Ants work all summer very hard and rest in winter.

(Karıncalar bütün yaz çok fazla çalışırlar ve kışın dinlenirler.)

People hunt crocodiles because of their furs.

(İnsanlar; kürkleri yüzünden timsahları avlarlar.)

Weddell seals can stay underwater for 60 minutes.

(Weddell fokları atmış dakika sualtında kalabilirler.)

Zebras can run 30 kilometers per hour.

(Zebralar saatte otuz kilometre koşabilirler.)

A baby whale can drink 600 liters of milk a day.

(Bebek balina bir günde altıyüz litre süt içebilir.)

A tiger has got orange fur with black stripes.

(Kaplanın siyah çizgili turuncu kürkü var.)

A kangaroo has got a mother pouch. (Kangurunun anne kesesi vardır.)

A kangaroo can jump. It carries its baby in its pouch.

(Kanguru zıplayabilir. Kesesinde yavrusunu taşır.)

A pigeon has got two wings and a beak.

(Güvercinin iki kanadı ve bir gagası var.)

Cows can produce milk, but they can’t lay eggs.

(Sığırlar süt verebilir, fakat yumurtlamazlar.)

A cat can miouw, but it can’t bark.

(Kedi miyavlayabilir, fakat havlamaz.)

A crocodile can swim and walk. (Timsah yüzebilir ve yürüyebilir.)

Insects are small animals. (Böcekler küçük hayvanlardır.)

A goat has got two horns. (Keçinin iki boynuzu var.)

A frog can jump highly. (Kurbağa yükseğe zıplayabilir.)

Bears can catch fish with claws.

(Ayılar pençeleri ile balık yakalayabilirler.)

A tortoise has got a shell. (Kurbağanın bir kabuğu var.)

A leopard can climb trees. (Leopar ağaçlara tırmanabilir.)

Donkeys can carry people. (Eşekler insanları taşıyabilirler.)

Donkeys can kick strongly. (Eşekler kuvvetli (çifte) tekme atabilirler.)

Monkeys are intelligent animals. (Maymunlar zeki hayvanlardır.)

Tigers and lions live in forests. (Kaplanlar ve aslanlar ormanda yaşarlar.)

Parrots can imitate human speech.

(Papağanlar insan konuşmasını taklit edebilirler.)

A camel has got a hump. (Devenin hörgücü var.)

A horse has got a mane. (Atın yelesi var.)

A deer has got two horns. (Geyiğin iki boynuzu var.)

A kangaroo eats only grass and leaves.

(Kanguru yalnızca ot ve yaprak yer.)

Camels live on desert, and they can survive two weeks without water.

(Develer çölde yaşarlar ve iki hafta susuzluğa dayanabilirler.)

Camels carry people on their humps.

(Develer hörgüçlerinin üzerinde insanları taşırlar.)

An octopus is a sea animal. (Ahtapot bir deniz hayvanıdır.)

A panda usually feeds its baby with milk.

(Panda; genellikle bebeğini süt ile besler.)

Mice like eating cheese. (Fareler peynir yemeyi severler.)

A turtle walks slowly. (Kaplumbağa yavaş yürür.)

Polar bears’ natural habitat is the North Pole.

(Kutup ayılarının doğal yaşam alanı Kuzey Kutbu’dur.)

Pandas live in China and eat bamboo leaves.

(Pandalar Çin’de yaşarlar ve bambu yaprağı yerler.)

Butterflies have got colourful wings. (Kelebeklerin renkli kanatları var.)

A horse weighs about 250 kg. (Bir at yaklaşık 250 kg ağırlığındadır.)

A cat always cleans its body with its tongue.

(Kedi; daima vucudunu dili ile temizler.)

(Bu metnin her türlü yayın hakkı A. Hikmet İnce’ye aittir. Hiçbir şekilde alıntı yapılamaz ve başka bir yayında kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar hakkında, hukuk büromuz her türlü yasal işlemi uygulayacaktır. Üçüncü kişilere duyurulur ...)


Bu İngilizce konu anlatımı 16,131 kez okundu.

Yorumlarınız

Mahmut 23 Nisan 2017 14:52

çok güzel bir site

selin a. 23 Temmuz 2016 16:26

eylul hakli ama yinede cok isime yaradi tesekkurler.thank you ver much

huseyin d. 18 Temmuz 2016 21:16

perfekts super :D ;)

şüeda e. 29 Mayıs 2016 21:25

bence çok güzel bir site

eylul 28 Mayıs 2015 20:50

ama ortaokulda 9.ünite bu değil ki saving the planet!

yaren a. 25 Mayıs 2015 14:49

çok beğendim herkese öneriyorum

mehmet 17 Mayıs 2015 13:46

çokkkkkkk uzun

pelin y. 3 Mayıs 2015 14:39

Should yokkiii

yusufömer m. 19 Ocak 2015 22:11

Süper bir şey

Yorumlarınızı buradan paylaşabilirsiniz

Konu anlatımı

İngilizce konu anlatımı Türkçe anlamlarıyla birlikte, örnek cümleler ile anlatılmaktadır.